ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೮೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದಂಬರೀ ಸಂಗ್ರಹ. ... 1 49 + ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಪೊಲೀಸಿನವರು ಹಿಡಿದರಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಆವವಿಧವಾದ ಆಪರಾಧಿಯು ಅಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅಪರಾಧಿಯು ಮುತಂದು ಖೆಣಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಓಡಿಸೋ ದಲ೧, ವ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ ಅವರೀರ್ವರನ್ನೂ ಪೋಲೀಸಿನವನು ಇರಿಟ ಬಿರು ಅವರೀರ್ವರೂ ಬಹು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೆ. ರ್ಗ-ಎ, ಮನ್ನುವು ಈ ಲೋ ! ನೋಡೆ ? * *ಟಿ ? ಈ ದಿ: 1 " - 3 ಅದೃಷ್ಟ ! ಸದ್ಯ ಆ ಮಹರಾಯ ಓಡಿ *ುವ ಇ ಸ . ಗಳನ್ನು ಬಿಸುಟು ಹೋದ. ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ರ್ಪಣಬಮನ್ನು “ಟ್ಟ ಗಾಯಿತು. ಸಾಲದುದಕ್ಕೆ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ರೂ.ಇದೆ ಯಿ ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಓಡಿ. *ಗದೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೂ ಇಳ್ಳಿಯೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿತಾ ರವಲ್ಲ ಆರಿಗೂ ಯಾವವಿಧವಾದ ಅನುಮಾನವೂ ತೊ ದಪಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸLಟ, ಗಿ ಬಿಡೋ ! ” ಎಂದಿಂದು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಬಂದು ಹೋಟನ್ನು ಪ್ರವೇತಿಸಿದನು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆವರೀರ್ವರೂ ಹೊ - ಟೆಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದೊಂದು ಹೆಂಡದಂಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು, ಮಹದಾನಂದದಿಂದ ಯಥೇಚ್ಚ ವಾಗಿ ಕುಡಿದು ಮುಂದುವರಿದು ಆದrರ್ವ ರಲ್ಲಿ ಮನುವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಡಿದಿದ್ದನಾದ. ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿ ನಲ್ಲಿಯೇ ಸುರದೇವಿಯು ಅತಿತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯಿಂದ ೬೦ಧಿ ಕಾ ದವನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದಳ ೨, ಇವರಿ ರ್ನರಣ ಹೀಗೆಯೆ . ಹೈ' ಮು ತರಾಗಿ 77ುತ್ತಿರಲು, ಆವುಗೊ ಬೆS » * :... ಅವರ ಜೊತೆಯಾಯಿತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ಕಿಯು ಮೊದಲಿನವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ರೊಂದೊದು ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಳ : ಕೈ ಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಸವುಂಟಾನ್ಸಿ ಪಿ ನಾ , ಬಹು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ವುಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವ, ತಿಸಿದ ಕೂಡ ಲೆ -ಹಳ ಹಿಂದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾದ ವನ್ನು 5 . " 1 | 2 | 42 - G; 1 1 1