ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೮೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ವಿಲಿಸಿನಿ.

  • n

fut , ಇನ್ನೀ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡಿಸ ವ ಧೀರನು; ಏಕ ಏಕಾಜೆಯು ಆವನೊಬ್ಬ ನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾವನೂ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಯಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನಿಸುವ ಸಂಭವವೂ ಇಲ್ಲ 11! ಇನ್ನು ಅವನೊಬ್ಬನನ್ನು ಯಮಸ್ತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟೆನೆಂದರೆ ಈ ಅಪಾರವಾದ ಐಶ್ನ ಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಳಂಕಕಲುಷಿತವಾದ ಈ ಹೆಸರನ್ನೇ ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಸರೋ “ತಮವಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಹದೈಕ್ಷ ತ್ಯವಂತನೆಂದೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಮ ಸುಖ ವಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ #ಳು ತೆ-ನೆ. ಎಂದಂದನು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ:- ಸರಿ ! ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯುಗ ಗ? ” ” ಮೋದನವನಕ" ಸರಿ ! ವಿಜಯಿನಿಯ '೩೦ಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ನೋಡುವುದು. ಆದರ ವಿಷಯಸ9ರ ! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಷಪಯೋಗ ? 1) ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆ ತಿಳಿದಂತಾಯಿತು. ಮು೦ಗೆ ಮಾಡು ha | | | ನದೇನು ? 21 ಎರಡನೆಯವನು;-..' ಮುಂದಿನ್ನೇನು? ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ! ನಮ್ಮನ್ನಾವಾ ಗಲೂ ಭಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪತ್ತೆದಾರ ವಿಶಾಚಿಯ ಸಿಎ ಮದ ಕಲಸ ಎ.ದಲು !! ಅನಂತರ ಮುಂದೇನು ಬೇಕೊ ನೋ .. ೬೪ ! ” ನೂತನ ಪ್ರತಿ ಪತ್ತೆ ಟಾರಿನ ಮಾತಿರಲಿ ! ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನವ ರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವನಿಗೆ ಅವ, ರಲ್ಲರೆ ಸಮ ಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಜೀವಸಮಾಧಿ ! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವೆತ, ಕೆ ಬಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ಬರಿಯಬೇಕು. ಅದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ! ! ” ಎಸಿ ಹೇಳಿ, ಕಾಗದವನ್ನು ಬರೆದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಳಿ ಇವರಣವ; ಒಕ್ಕಿ ರುವ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಜೀವ ಸಮಾಧಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳುಹಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಾನೂ ಹೊರಟುಹೋದಟ್ಟು,