ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೦೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧v:) ಕಾಸರಂ. ೯೩

  • * * * *

•••• • nAn -+ ಬಳದುದೊ ಭೂಮಿಯಿಂ ಬೆ ಸಲೆಯಾಯೋದಿಶಾನ೪ ಮೇರೆದಪ್ಪಿ ತೋ। ಬಳಮಯವಾಗಿ ವಾರ್ಧಿ ಭುವನತ್ರಯವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲಮಿಲ್ಲಿಗೀ || ಗಳ ನೆರವಾಗಿ ಬಂದು ನಡೆತಂದರೆ ಪೇಮೆನಲ್ಕಗುರ್ವನಾ || ೪ಳವಿಗಳುಂಬವಾದುದು ಬಲಂ ಪ್ರಬ೦ ಜಯತುನ್ನ ದೇವನಾ [೪೪೬ ( ಪುಷ್ಪದಂತಪುರಾಣಂ ) - ಘನಬಾಹಾವಿಕ್ರಮಂ ಮುನ್ನವೇ ತನಗೆ ನಿಜಂ ಮತ್ತೆ ಚೇದಿ ಶದುದ್ದೋ। ಧನವಾದಾ೦ಗಾಧಿರಾಜಪಚ್ಛತಿನ್ನಪವರಕ ಕೂಡಿದರೆ ತನ್ನ ೪ವಿ | ರನೆಳನ್ನಾ ರಾಂಪರಿನ್ನಾಕ ಚಲದೆ ಮಲೆನನ್ನಾಕೆ ಭರಂಗೆಯೂರಿನ್ನಾಕ ಮೋ! ನೆಯೊಳೆ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳರೆಂಬೆ೦ಗೆಸಕಮೆಸೆಯೆ ಬಂದಂ ಜರಾಸಂಧಭೂಪಂ। ಬಲವಪದೋತ್ಸವಾಂಸುಚಯದಿಂ ಸೇನಾಮಹಾಭಾರದಿಂ | ಬಲಕಳಾಹಳದಿಂ ವಿಯಪ್ಪರಗಣಂ ತೇಸಂ ದಿಶಾಮಾಲಕ8 | ಪೊಲೆಗೆಟ್ಟೂಡಲಳುರ್ಕೆಗೆಟ್ಟು ಕಿವಿ ಶಬ್ದಂಗೆಟ್ಟು ನಿನ್ನೆಗಂ | ತಳರ್ದo ಸಾಹಸಕಿ ರ್ತನಾಚತುರಸ್ರ ನಾಮಾಗಧಂ ವಾಗಧಂ 18ರ್ಳ ತಿದಿವೋಲೆ ದಿಗ್ಗಜರಾಜಿ ಗೋನಿ ವಕ್ಕ ಕ್ಯಾಸಮಂ ಬಿ ಜಾತಿ | ರ್ದುದು ನಾಲ್ಬಟ್ಟೆಯ ಏವೋಲೆ ಕುಲನಗೌಘಂ ಮುರ್ಗಿುತ್ತಾನೆ ಮ | ಮೃದಸಮುಚ್ಛವೊಲಾಗಿ ಕವನೆ ಡೆಂ ಶೇಷಂ ಫಣಂಬಳ್ಯ ಸು | ರ್ಕಿಾಪಂ ನೀರೆದು ನಿಂಬೆವೋಲೆ ಖಳನೃವಾಲಾ [ಹಿಳೇಭಾರದಿಂ ೪೫೦ ( ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ ) ಬಿಸಿಲಂ ನಾನಾತಪತ್ರ ಮಸುಳಿಸೆ ನಿತಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಮಂಡಲಂ ಕೆ | ರ್ವಿಸ ರೋದೋವಾತನಂ ಕೆ ತುತತಿ ತೆಯೆ ತಾವರೆ ತಾನೀಂ ಪ| ರ್ವಿಸ ಮಾರ್ಗಾನೇಕತೆಯಾಶಯವನುರುರಜಂ ಪೀ ದಾನವವಂ ಪೂ | ರಿಸೆ ತೋಚಿತವಾದಂ ಹರಣಭರಣಚಾತುರಮಂ ಚಾತುರಂಗಂ [೪೫೧ (ಚಂದಪ್ರಭಪುರಾಣಂ)