ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೨೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


« M೧೩ P , .. ೨೨) ಕಾವ್ಯಸಾರಂ. ಸುರಮುಂ ಲಾಘವದಿಂದಮಂಕವಣೆಯಂ ಪಾದಾಗ್ರದಿಂ ಮೆಟ್ಟಿ ತ || ತುರಗಾಧೀಶನ ಬೆಂಗೆ ವಂದನನವರ ರಾಜವಿದ್ಯಾಧರಂ I{೪೩ - ಇದಜ ಜನಕ್ಕೆ ಸೋ ಗರುಡಂ ಗಯಿಂ ಕಡುನೆಚ್ಚನಾದನೆ | ಅದನಿದಳೆ ಕಡಂಗಿ ಪರಿದಾ ಒದೆ ಕಾಲ್ಕಿ ತೆಗೆಟ್ಟು ಗಾಳಿ ಮಾ | ಳದ ಮುಖವು ವೋರಿಯನೆನ೮ ಸೆದೆಪಡಿಮಾತೆ ಮಾಡದಿ | ರ್ದುದೆ ಜವರೇಜ್ ಯಿಂ ಸೆವು ವಾಜಿಗೆ ಭಂಗಮುನಿ ತುರಂಗನುಂ laq೪೪ ತುರಗಕ್ಕೆ ಜವದೊಳಣೆಯಂ || ಬರೊಳೆ೦ ಸಂಗ್ರಾಮಯೋಗ್ಯವಲು ವಿಮಾನಂ | ಗರುಡಂ ವಿಜಾತಿ ಪವನಂ | ವಿರೂಪವೇಷಂ ಮನಂ ನಪುಂಸಕಮಲೈ lb{ಳಿಸಿ ಮಾಣದೆ ನೋಡಿ ಕಣೆಳಲಿ ಕೈಮಿಗೆ ಸೆನೆಗೆ ಸುತ್ತಿ ನಾರುವಂ | ಸಾಣೆದು ನೆಣವೊಲೆ ಪರಿಮೆ ವಾಹಯೋಳೆ ಪರಿವೇಷವಾದ ಪ | ಲ್ದಾಣದ ಪಂಚರತ್ನ ರುಚಿಯಿಂದಅವರೆ ಬೆಆಗಾಗೆ ಒತ್ಮ ನಿ | ರ್ವಾನಿಸಿತೆಂದು ಬಿಚ್ಛಳಸೆ ಪಂಚನಧಾರೆಯೊಳೆ ಆದಂ ನೃಸಂ la{೪೬ (ಮಲ್ಲಿನಾಥಪ್ರರಾಣಂ) ಖರಟಂಕಾಘಾತದಿಂ ಭೂತಳಮನಿತನಿತುಂ ತ೦ತುವೋದಲ್ಲಿ ಭೋಗೀ । ಶರಚೂಡಾರತ್ನ ದೀರ್ಘದ್ಯುತಿ ನೆಗೆದು ಮಹಾಸೇನರಾಜಪ್ರತಾಪಂ || ಕುರವಾದಂ ದಂತಿದಾನೋದಕದೊಳೆ ತ೪ರೇಅರ್ದುದೆಂಬನ್ನೆಗಂ ತ | ೪ರಲೆತ್ನಂ ಧಾತ್ರಿಯೊಳೆ ಸೈವರಿದಪುದು ನಿರಾಘುಟಧಾಟಿತುರಂಗಂ| ೫೪೩ (ಧರ್ಮನಾಥಪುರಾಣಂ) - ಚಿತ್ರಲಯಪ್ರಗಲ್ಯಹಯವಲ್ಲ ನದಿಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಂಶುಗಳ || ಚಿತ್ರಿಗೆ ಗಂಡಭಿತ್ತಿಯನುರಸ್ಕೃಳರಂಗದೊಳಂಗಹಾರಮಂ | ಸೂತ್ರಿಸ $ತಾರಹಾರರುಚಿಮಂಜರಿಗಳ ತಳರ್ದ೦ ಪುರಾಂಗನಾ | ನೇತ್ರಚಕೋರಮಗ್ಗಲಿಸ ಸಮ್ಮದನಂ ಮನುಜೇಂದ್ರಚಂದ್ರಮಂ f» (ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರಾಣಂ) $ ತೂರ, S, 15 +++