ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೮೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩೫:) ಕಾವ್ಯಸುರಂ. oyd

  • * *y on r•••, * * * *

- * * * * * * * * * * * * * *- ಕಂಬಿಸಿಲೆನೆ ಪಡ.ನಸ» | ಪೊಂಬಿಸಿಲೆಸೆದು ಗಿರಿಕುಜಾಗ್ರ ಸ್ಥಳದೊಳೆ Iv೭೩ ಇಳೆಯಿಂದಂ ಪೊಂಬಿಸಿಲೆ ಮೆಯ್ದೆಗೆದು ನಗನಿಕಾಯಾಗ್ರದೊಳೆ ಸಾಂತ್ರ ಧಾತು ಸ್ಥಳ ಹರ್ಮಘಾಗ್ರದೊಳೆ ವಾಕಿಕವ ಶಿಖರವುದ್ಯಾನಮಾಲಾಗ್ರ, ದೊಳ ಕೆಂದಳರೆಂಬಾಶಂಕೆಯಂ ಮಾನವರುಣತೆವೆತ್ತು ಚೆಲ್ಯಾದುದ ಸು! ಚಳತುಂಗನ್ಯಾಘ್ರಹಂಭಾವೃತವದನಮೆನಿಪ್ಪಂದದಿಂ ಬಾನುಬಿಂಬಂ | ಲರ್ರುಾಂಶುಗಳ೦ ಪಶ್ಚಿಮ | ಗಿರಿಕೂಟವನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಲ್ಲವಚಯವುಂ || ನೆರಸಿ ಪಡ-ನೇಸಸೆದು | ಶರಸಿಧಿನಾಥಂಗೆ ಪಿಡಿವ ಮಾಣಿಕಗೊಡೆವೋಲೆ |vರ್೭ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಕಿರಣಂಗಳೆ ಕಾವುಗಳನೆ | ಹರಿವ ತಂಗಳೆ ಸಸುರ್ತ ಪಸುರೆಲೆಯೆನೆ ತೋ | ರ್ಪರುಣದಿನಮಣಿ ಬಯಲ್ಲಾ | ವರೆಯನೆ ಪೊಲೀರ್ದನಪರಗಿರಿವರತಿರದೊಳೆ \rvo (ಕೂದ) ಕಂ) ಕುವಲಯಸಿಡೆಯಂ ಪಡೆವ ಪುಪ್ಪಿತಸದ್ವಿನಿಗೆವ ಕಾಯ್ತು ಸಂ | ಭವಿಸಿರೆ ಮಂಡಲಾಗಕರಮಂ ಕುಲಗೋತ್ರತಿರಕ್ಕೆ ನಿಡುತಿ | ರ್ಪವಗುಣದಿಂದಮಯೀ ದುಧೋಗತಿಯೆಂದು ವಿರಕ್ಕನಾಗಿ ಬೀ ! ಚೀ ವೊಲಿನನಂಬರಂ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮವಾರ್ಧಿಗೆ ಮೆಯ್ಯನಿಕ್ಕಿದಂ !vvo (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಎನಗಂ ಭಂಪತಿಗಂ ಸಮಾನಮೇ ಕರವಾಮಾಣಿಲಾಶಾತ್ಸವ | ತೈನುರಕ್ತಪ್ರಕೃತಿತ್ವವುಳ್ಳದಯವತ್ನಂ ಚಕ್ರದೃತ್ವಂ ದಲೇಂ । ದಿನನುದ್ಧಾನಪಭೋವಿರೋವಸದ ಶತ್ನಕ್ಕಂ ಮನಂದಂದವೋಲೆ | ವನವಾಲಾಕುಲತೀರಮಪ್ಪ ವರಪಾರಾವಾರಮಂ ಪೈರ್ದಿದ೦ [v (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪ್ಪರಾಣ)