ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೪೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


4 ೫:) ಕಾವೃಸರು. ನೋಡಿದೊಡಿಕೆ ಪೊಚ್ಚಪೊಸನೆಯ್ದ ಲ ನಾಲೆಗಳಾದುವೋತು ಮಾ | ತಾಡಿದೆಡಿಕೆ ಬಂದುಗೆಯ ಮಾಲೆಗಳಾದುವು ಮಂದಹಾಸದುಂ || ಮಾಡಿದೊಡಚ್ಛಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಲೆಗಳಾವುವಿಗೊಂದು ಚೋದ್ಭವಂ | ನೋಡಿರೆ ಮಾಲೆಗಾರ್ತಿಯೊ ದಿಟಕ್ಕಿವಳಗ್ಗದ ಮಾಯಕಾರ್ತಿಯೋ lov೩. (ಧರ್ಮನಾಥಪುರಾಣಂ ) ಬಗೆಗೊಮ್ಮನಲೋಕವಾತ್ರದೊಳೆ ಪೂಣ್ಣಿಲೋಕಮಂ ಗೆ ಕಂ। ತುಗೆ ಪೂಜಾರ್ಥಮಿದೆಂದು ಸುಯ್ಕೆ ಆಗುವುನ್ನತ್ತಾಳೆಯಿಂ ಬೀರದೆ ! ಗಳe ಮಾಡಿಸುತುಂ ಜಯಧ್ವಜಮನೆತ್ತಿರ್ಪಂತಿರೆತ್ತಿರ್ಪ ಮಾ | ಲೆಗಳುಂ ತೋಳ್ಳುವೆಪ್ಪೆ ಕಣ್ಣ೪ನಿ ತೋರ್ಕು೦ ಪ್ರಪ್ಪ ಲಾವೀಜನಂ | (ಜಗನ್ನಾ ಧವಿಜಯಂ) - ನಖಸುದ್ದಂ ನಾಳಗಂ ಸ೬೨ಆದೆ.ಗುವಿನಂ ತುಂಬಿಗಳ ನೋಡಿದರೆ ಮೆ | ಬ್ಲ್ಯವನ್ನ೦ ಬಾಹುಮೂಲಂ ಪೊಗರನುಗುನಂ ಕಣ್ಣಲಕೆ ಬಳ್ಳಿ ಮಿಂಚಂ | ಕವನ್ನ ಮಾಲೆವೂನಂ ನೆಗಪಿ ಸೊಗಯಿಕುಂ ನೀsರೆಳೆ ಪುಷ್ಟಚಾಸಂ | ಗುಜಯೇಸಂ ತೋಅಲಂಬಂ ಪೊದೆಗೆದಣಿದವೋಲಿ ಪುಷ್ಪ ಲಾನೀಕದಂಬಂ !ov-X (ರಾಮಚಂದಚಂತಪುರಾಣಂ) * ತಳರ್ದೊಂಗಲ್ಪುದಿದಂದದಿಂದಿರೆ ತಳಪ್ರಜ್ಯೋತಿಯಿಂದುದ್ಧ ಮೊ | ಇಳದಾನಂ ತದುದಾರಸರಭಚಯಂ ಸುಯ್ದು ೦ಪಿನಿಂದಾವಗಂ ! ದಳವೇತ್ತಿರೆ ಪೂತ ಜಂಗಮಲತಾಸಂದೇಹವೆಂಬಂತೆ ಕ | ೪ಸುತ್ತಿರ್ಪುದು ನಾಲೆವೂದಳೆದ ಮಾಲಾಕಾರನಾರೀಜನಂ jove - ಚಳನಯನಾಂಶುಚಂದ್ರಿಕೆಯಿನೊಯ್ಯನೆಸರ್ತ ಪಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನೀ | ರ್ದಳಯೆ ಪಬಚ್ಚನಪ್ಪ ಶಶಿಕಾಂತದ ಸಣ್ಣಿಗೆನೋಡಲೀಟದ ! ವೃಳಸೆ ಕುಚದ್ವಯಂ ಪದನನುಣ್ಣುವ ಸುಯ್ಲರ್ಗಂಪುಗಳೆ ದಳಂ | ಗಳನಧಿವಾನಿಸುತ್ತುಮಿರೆ ಘಟ್ಟಮಗುವುದಂಗನಾಜನಂ Inv೭ (ಚಂದ್ರಪ್ರಳಪುರಾಣ೦) $ ನೋಡಿಕೈಯಂವe, $ ವೃಳಿಸ: # ಪದದಿನುಣ್ಣುವಸುಟ್ಟು ಜಗಂಪುಗಳೆ,