ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವವಾದಿವಿದ್ಯಾನಂದ ಸ೦ ಕ ಲಿ ತ೦. ಕಾ ವ್ಯ ಸಾ ರ ೦ ೧, ವೀಳ ಕಾಸಂಧಿ. <-- ರಾಮನಟಿ ಕೌಸ್ತುಭದ್ಭುತಿಕಿರನ್ನು ಸ್ಪಾಂಜಲಿಕ್ಷೇಪವ | ಕೈರಂಗತೆಯಾದ ಸಾದನವರೋಚಿರ್ಗಂಗೆ ಸೃಢೀಶಕ | ಚಿರವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂದ ಚಕ್ರರವಿ ದೈತ್ಯಂತನುಂ ಗೆ ಭೂ || ಭಾರಚ್ಛೇದವಿನೋದಿ ಕೃಸ್ಯ ನಮಗಿಗಾನಂದಸಂದೋಹಮುಂ | ಜನನುತರಾ xಹಂಸನಯನಂ ಕಮಳಾವಸಥಂ ಕಳಾನಿಕೇ | ತನನೆನಿಸಿರ್ದ ಸಂಪುಪಮವೆತ್ತೊಡಮೇನೊ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೆಂ | ದೆನಿಸದುದಾರನೆಂಬ ರ ಸವೆ೦ದದ ಸತ್ಯನಿಾನನೆಂಬ ಬೆಂ || ಪನುಗುಣವಾದ ಲೋಕಸಿತ ತೋ ಚತುರ್ಮುಬನಿಗೆ ರಾಗಮುಂ | ೮ರಿ ಕಾರ್ಮಂನಿ ನಾಗವಜನರುಕಟಕಂ ರಾаಗಾಜಪ್ರತಿಷ್ಠಾ | ನಿರತಂ ಲಿಲಾಕ್ರಮೋದಂಚಿತನಿರವಧಿಗಾಂಗೇಯಕಂ ದಿಟ್ಟುರ ಧ್ವಂ || ಸರತಕ ಧಂ ವೃಪಾಂಕ೦ ವಿಬುಧನುತನುಮಾಕಾಮಿನಿಜೀವಿತಂ ! ಪರಮೈಕ್ಷರಾಸ್ಪದಂ ರಕ್ಷಿಸುಗೆ ವಸುಯಂ ಯುದ್ಧರಂಗಿಣೇತ್ರಂ ||೩ ಆನಚಿತ್ತಾಕ್ಷಾದವಾದ೦ ಸಕಲಧರಣಿ ನೃನ್ಮಸ್ಸಕನ್ಯಸ್ತವಾಗಿ || ರ್ಪಿನನುಞ್ಞಂಡಸ್ರತಾಪೊದಯವರಿಕುಮುದಾಭೋಗವಿದ್ಧಂಸಿಯಾಗಿ | $, ಸ್ಥಿತಿ, *, ಬ್ಲೊ ಪ, 0 m*