ಪುಟ:ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ.djvu/೧೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಲೇಬೋಧಿನಿ 119 ನಗದು ವರ್ಗ. ೫ಣ $ $ $ $ 1 ... 8 # ೧೧-Fo, ಜವು ಬಂಡವಾಳದ ಬಾಬತು ಜನ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಕರಿ X-೧-೯೦, ಜಮ್ಮ, ರಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಕರಿ ( ) o-೧-೯೦, ಜಮ್ಮ, ಬಿಕರಿ ಬಾಬತು ) ೧೫-೧-೯೦, ಖರ್ಚು, ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ (Ho ೧೬-೧-Fo, ಜವು, ಬಿಕರಿ ಬಾಬತು, ( ) oX-೧೯೦, ಜಮ. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಾ | ಖತ್ತು o೦೧-೯೦ ಜನ ರಾಗಿ ಬಿಕರಿ ಬಾಬತು - ದಳ್ಳಾಳಿ ಸಹಿತ. ೨೧-Fo, ಖರ್ಚು. ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ) ೨೫ Too ಜನು, ಬಸವಣ್ಣನವರಿಂದ () ೨v೧Fo, ಖರ್ಚು, ನಿಂಗೇಗೌಡರಿಗೆ ( ೧೩೫ | ೩೦-೧-೯೦, ಖರ್ಚು, ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ (O೧೦೦ ಜಮ ರಾಮಯ್ಯನವರಿಂದ ರ ಖರ್ಚು, ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ eo | ೩೧-೧-Fo, ಬಮ ಲಿಂಗಪ್ಪನವರಿಂದ | ಜನು, ಬಿಕರಿ ಬಾಬತು | 0 0 0 0 0 0 0 ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ ( ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ ೧೦೦ ೧Lo ೦ 0 0 0 ಜೆನಸಿಯ ವರ್ಗ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ರೂ. ]ಆ ಪೈ. ರೂ. ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ ೦. 0 0 ೧೧-Fo, ಬಂಡವಾಳ ಅಕ್ಕಿಹ. ೨ಂಕ್ಷ( )°oo ಬಿಕರಿ ಪಲ್ಲ ೪ಕ್ಕೆ ೫೧-Fo, ಬಿಕರಿ ಪಲ್ಲ ೫ಕ್ಕೆ, | ಓ-೧೯೦, ಬಿಕರಿ ಪಲ್ಲಿ ೨ಕ್ಕೆ. ೧೫-೧- .Fo, ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚುಸ ೨ಕ್ಕೆ | ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಪ ಇಂಕ್ಕೆ) ಇMoo! ೦೨-೧-೯೦, ಬಿಕರಿ ಪಲ್ಲ ೫ಕ್ಕೆ. ೩೧-೧-Fo ಬಿಕರಿ ಪಲ್ಲ ೧೦ಕ್ಕೆ.