ಪುಟ:ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪೀವಿಲಾಸಂ.djvu/೩೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕೈಗೊಪೀವಿಲಾಸಕ 64 ಕುನವೃಷ್ಟಿಯಿಂ ತುರುಗಳೆ: ತುರುಗಳು ಮೇಯ 1 ಲನುಪಮಫಲವಹುದೆಂದ | ನಕ್ಕೆ ನಾರಿದಕೆ ಜಗವು ದೈವತಂತ್ರದಿಂ | ತತ್ಕಾಲಗು ತುಧರ್ಮದಿಂದ | ಪಕ್ಷವತು ವೃತ್ಮೀಯಪದು ಗೆಳೆವುದು ತಿ) | ವಿಕ್ರಮನಾಜ್ಞೆಯೊಳೆಂದ ೧೩ ಬರಿದೆ ಸಾಧನವನು ರಿಯೊಳೆ ಸುರಿಯದೆ ಭೂ | ಸುರರುಂಡು ತೃಪ್ತಿ ನಡೆಯಲು | ಹಗಿ ತುಮ್ಮನಸನು ತುರುವಿಗೆ ನಿವಾಸಾದೀ | ಗಿರಿಯ ಪೂಜೆಯ ಮಾಳೋದೆಂದ | ಜಲಜಾಕ್ಷ ನುಡಿದ ವಾಕ್ಯವ ಕೇಳಿ ಗೋಪರು | ಹಲವು ತರದ ಸಾಧನಗಳ | ನಲವಿನಿಂದನಂಗೊ 'ಸತ ೨ ಗೋ ವರ್ಧನಾ 1 ಚಲದ ತಪ್ಪಲನು ಸಾರಿದರು | ೨೫ ಪಾಕಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮರಿಗೆ | ನಾಕಾದಿಸೂಸಾಧನವ | ಬೇಕೆಂುುತುವನಿತ್ತವರ ಸತ್ಕರಿಸುತ 1 ನೇಕಹಿರಣ್ಯದಾನದೊಳು || c೬ ಗಿರಿರಾಜನಿಗೆ ಪೂಜೆಗೈದು ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ದ | ತೆರಳೆಯರಿಸಿ ಕರದೊಳು | ಇರಿಸಿ ಗೋವಳರು ಸಹಿತ ಕೃಹ ನದಿಗಂ | ದೆರಗಿದ ನರ-ಲೆಯಿಂದ ಗಿ೦೭ ಅತ್ತಲಾಶೈಲಾಗ್ಯ ದೊಳು ತುತ್ತುಗೊಳುತ ಮ | ಇತ್ತ ಗೋಪರ ಸಮೂಹ [ದೊಳು | ಪಾರ್ತಿಸುತದಿ)ತಿಖರದ ಮಯ ನೋಡಿ ( ಸೋತು ಗೋವನು ತನ್ನ ತಾನೆ ಕರ್ತೃಭೋಸ್ಕೃತವೆರಡು ತಾನೆಯೆಂಬುದ | ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ || ಗೋತ್ರ ರಾಜನವಲವರೊಳು ಮಾತಾಡುವ | ತಾ ತುರುಗಾಹಿಗಳೊಡನೆ ||cc ಹರಿಗ ಬೇರಾಧ ವನ ಸೀಮೆಯೊಳಗೆ ತಾ | ನಿರಬಾರದೆನುತಿಂದ್ರವಿತೆಯ | ಪರಿಹರಿಸುತ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದು ಪಶ್ಚಿಮ | ಗಿರಿಯ ತಪ್ಪಲ ಸಾರ್ದ ದ್ಯುಮಣಿ || ಹರಿಯಾಯುಧದ ಹೆಸರ ಯುರಡಿ ಸಂಧ್ಯಾ | ಕಿರಣ ವ್ಯಾಪಿಸೆ ಜೋಡನಗಲಿ | ವಿರಹವೆಂಕೆಗೆ ವಕ್ಷ ಬಿರಿದರುಣಾಂಬುವು | ಸುರಿದುದೆಂಬಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತು ೪೩ಗಿ ಸರಲೋಕೇತೃರನದಿ ರಾಜನಿಗಿಂದು | ಹಬ್ಬವ ಮಾಡಲಾಗಸದಿ | ಉಬ್ಬು ಚಪ್ಪರಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ವಿತಾನಗಳಂತೆ | ರ್ಪತರುಣಮಯಕಿರಣ &೩» ವಿಮಲಾತ್ಮಕನು ಗೋಪರೊಳು ಬೆರೆದುದ ಕಂಡು { ಕವಲೆ ಔಪಿಸಿ ಹರಿಯೊಡಗೆ! M. ?