ಪುಟ:ಚಂದ್ರಹಾಸಾಭ್ಯುದಯಂ.djvu/೧೪೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೪೪ ಚಂದ್ರಹಾಸಭ್ಯುದಯಂ MM • •wwwvv ಲy | ಮದವತ್ತಾಮಮುಖಂಕಡಂಗಿಪಿರಿದುಂಮುರ್ದುವನರಿಯಂ || && | ವತ್ರಮಾಗಳ್ ; ಕಂ!l ನಗೆಮೊಗಮಲದಮ್ಮು ಜಮೆಂ ದೊಗುವಿಗೆಯಿಂ ಸುಗಂಧವಿನ್ಯಾಸಮನಾ 11 ಮಿಗಲಲರ್ದಪದ ಸುರಭಿಯ | ಬಗೆಯಿಂದೊಡನೆ ಡೆನೆನುಮುಸುರಿದುವಳಿಗಳ್ || ೬೬ || ಪೆರತೋ ೦ದೆಡೆಯೊಳ್ ; ಕ೦ll ಪೊಸಮಡದಿಬನದೆಬೆಳೆದಾ | ಅಸುಗೆಯುತಳಿರ್ಗುಯಸದದಕ್ಕೆನೀಡಲದಂ ! ಮಿನುಗುವತಳಿರ್ಗೆತ್ತೂರೈಲ್ | ಸಸಿನದಕರದೆಳೆದುನಗಿಸಿದಳದಿಯರಂ || &v || ಕಂ!! ಚೆಂದುಟಿವೊಗರಿಂಮಲ್ಲಿಗೆ | ಕುಂದದೆವೆಂಬಣ್ಣ ಮಾನೆಬಂದುಗೆಯಲಿರೋಳ್ || ಒಂದಿಸಿಪೊಸವೆಣ್ಗಳ | ಸುಂದರನಖದಿಂದೆತಿರಿದುಮಲ್ಲಿಗೆಗತ|| ರ್& || ಕo! ಅಳುರ್ದಳುರ್ದದಿರ್ಗಂತಿಕರ೦ | ಪುಳಿನದೆಮಿಗೆಬೆಳೆದುಣಿದುಕಳ್ಳಸಲೋಡಂ|| ಬೆಳತಿಗೆಗಣ್ಣೋರಳ್ | ಲಲನಾಮಣಿಪೊದರೋಳದರಮಲರ್ಗಳನ್ಯಳ್ || || ೩11 ಕo! ಮದವನಗುಣದೊಳಗೆಪೆ | ರ್ಬೆ ದೊಡೇನಕಟಕ-ಬರಿದೆ ಸಂಪಗೆಮುಗುಳಿಂ 11 ತಿದುಮನಸಿಕಸಖಮೆಂ | ದೊದವಿಕರಂಕೊಯಮುಡಿದ ಛಾಸಖಿಯೊಳ್ || ೭೧ || ಪೆರತೊಂದೆಡೆ ಮರಳಿ ; ಕಂ|| ಅಳಿಗಳಲಾಯಂಜಲ್ಯನ | ದೊಳಗಿರಋಳಪ್ರಸನಬ್ಬಂದಂನಿಸದಂ || ವಿಲಸಿ ತಚಂಪಕದಲರೀ 1 ಮಲಿನತೆಗೆಡೆಗೊಮ್ಮುದಿಲ್ಲವೆಂದದನಾಯಲ್ !! ೩. !! ಕಂ || ನಳಿತೋಳನೀಡಿಕಾಮಿನಿ ( ವಿಳಸಿತತಿಳಕೋದ್ಧ ಮಂಗಳಂವಕುಳ ಸುನಂ || ಗಳನೊಲವಿಂತಿದಳ್ಳಿಗೆ 1 ಲಲಿತಾಂಬಕೆಹಂಸಯಾನೆವರಸಖಿಯೊರಳಕೆ || ೭೩ 11 ಕಂ || ಸುಂದರಿಜಿಇದರಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ 1 ಟೆಂದಳದಿಂಪುಪ್ಪಬೃಂದನಂತಿರಿವುತಿರಲ್ 11 ಚೆಂದಳಿರ್ಗಳನೊಂದಿಸಿತದು || ಬಂಧುರಮೆನೆತಳದಚೆಂಬೊಗದರಿಯೊಳಕೆ ! 11 ೭ಳ | ವತ್ರಮಯೂರವೃತಂ 11 ಮಂದಸ್ಮರಾಭ್ಯಾಸೆಮದಾಳಿ ಪ)ಸ ರಾಂಕಾ 1 ಮಂದಪ್ರಸಾರಾವಲಸತ್ಪಲ್ಲವಗುಚ್ಛಂ !{ ದೊಂದಾಂಭೋಜ ದೊಳಂಭೋಜಿನಿಚಂದ್ರ೦ | ಬೊ೦ದಿಂದಂದಂದೋರ್ದೆಸೆಗುಂಜೃಂಗಕಳಂಕಂ || 1| ೭೫ ! ಪೆರತೊಂದೆಡೆ ; ಕo! ಸುರಯಿಯನುಗುಳಂತಿರಿಯಲ್* ಸರಪೇಕ್ಷಣಿಸತ್ತೆ ತನ್ನ ಕುಚಮುಂದಿದೆಯಾ | ತರುಮಿಗೆನಕೆಯಿಂ ನಡುಗುವ | ಹರಿ ಯಂದೊರೆಕೊಂಡುದರರೆನೋಟಕರೆರ್ದೆಯೊಳ್ 11 ೭& || ಮತ್ಯಮೋಂ ದೆಡೆಯೊಳ್ ; ಕಂ|| ಜಾತಿಯಿದೇ ತರಜಾತಿವಿ | ಜಾತಿಯೆತಾನಾದುದಕವ ಸುಮುಜಾತಿಯೋ೪° 11 ಜಾತಿಯಲರೆಂದುಕಾಮಿನಿ | ಜಾತಿಯನುರತೆಗಳಬಳಿಕೆಕಳಿ ಕೆಯನಾಯ್ಕಳ್ 11 ೭೭ || ಪೆರತೊಂದೆಡೆ ಯೋಳೋರಲ್ ; ಕಂ|| ಗಿಳಿತಲೆದೋರಲ್ಯ ದರಾ | ವಿಳಸಿತಚಂಚುವನೆ ಕಿಂತುಕಪ್ರಸಮಮಿಜಿಂ || ಬೆಳಸಿತಿರಿಯಿಕರ್ದುಕ | ೪ಟೆಂದಳಮಂಬೆದದ್ದು-ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡಳ |! | ೭r | ಮರಳ್ಳೇದಗೆಯಲ್ಲಿಗೆಯ್ತಿ ; ಕಂ| ಕಂಬರಗಿಪುರ