ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೦೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧ ಕರ್ನಾಟt ಕಳ್ಳಕಲನಿಧಿ, ಓವಿರ ಕಂಭದಿಂದೊಗರು ಪ್ರಹ್ಲಾದಕನ | ಜೀವಮಂ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪಕ್ಷಿಗಮನಂ ರವಾ ! ದೇವಿಯುರರಕ್ಷಕರ್ವಮಮಿಳಿತವಕ್ಷನಾಕಾಂಚೀಪುರದೊಳಿರ್ಪನು || - ಕೊಕ್ಕುಳ೪' ಮಗನ ಸತ್ತವರುಂಟೆ ತನುವು ! ದಿಕ್ಕದೊಳನಂತರತಕ-ಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂಗೆ || ಳಕ್ಕಜಮನಲ್ ತಾಳ್ಮೆರುಂಟೆ ಜಾಯಿಂದಗ್ನಿ ಪುರುಷನು ಪಡೆದರುಂಟೆ ! ಕಕ್ಕಸದ ಬಿಸದರಿಯನುಗುಳ್ ಪಾವಂ ತದು : ಪಕ್ಷಗದವರುಂಟೆ ಯತಿನಹಾತ್ಮರು ನನದ ' ರುದುಲಭಸುಲಭವೆಂಬ ಚಿತ್ರ ಮೋಸ ಹರಿಯರ್ಸನಾಪುರದೊಳು || - ನಿರಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಕಾಳಮಗೆ ಭಯವಹ ! ಗುರುಕರುಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಡೆದುದನ್ನು ತ ಧರೆಯ | ನೆರಡಡಿಯ ಮಾಡಿದತಿವೀರ ಬಲಿಗೆ ಈ ಭಜಿಸ ಭಕರ್ಗೆ ಕಾಂತಿ ! ತಿರುಗಿ ತುತಗಾಮ ಬೀಭತ್ತು ಲಾಲಬಂಧ || ದುಳುಜಿ ಕಡುಪಾಸ್ಯದಿ ನವರಸಕ್ಕೆಡೆಯಾದ | ಚರಣಕಮರಿಗಳಪ್ಪಲ್ ವರದರಾಜ ಕಾಂಚೀಪುರದೊಳಿರುತಿರ್ಸನು || ಸದ್ಯಕೌಮೋದಕಿಶಂಯತಕಾಕಕರ | ಪದ್ಮಾಲಯಾವಿರಾಜಪ್ಪದವನಜಾತ | ಪದ್ಮಸಳ ಕೌಸ್ತುಭಮ್ಮತಿಕರಿತಸವಕ್ಷ ಸುಕ್ಷಿರವಾರಾನ್ನಿಧಿ ಸನತ:ಪುಷ್ಪಕುಚಿರಕಾಯಾಸುರರ : ಛದ್ಮದಿಂ ಗೆ ಶಾಶ್ವತಸುಖಾಮ್ರಾಯನಾ || ಪಕವಿತ ವರದರಾಜ ರಾಜಧಾಸಿಯೊಳು ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರ್ಪನು ! ೫೦ || ರಾಗಮವ ಗಳಿಸಿವ ತಳಿಸಿದ , ಧರೆ ಕನಕನೇತ್ರವಸರಿನ ಖಳನ ಕೊಂದ ಸು : ಸ್ಥಿರ ನರಕದಳದ ಆಳದಾಂಭೋಧಿ ಪಕುಗಳ ಕಟ್ಟಿ ಮಿಗಿಲಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ದು ! ಮರತುರಮತಿಶಯದಿ ಕರ್ದಯೆರ್ರಾಚಕ್ರ ! ಧರ ಕೌಂಟರy' ಮಾಟಸಸಗಿಯವ ಸಂ ದರುಶನಂದ್ಗು ತಳವಿದೆನೆಂದು ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗಣನಾಥಂ ಹೇಳ್ಳನು ೩! ಟಿ ಇಂತು ಹತ್ತನೆಗಳು ಸಂಧಿ : لم