ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೧೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


פכת ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, 0W - ಎ ವಿಸರಸಂಸತ್ಯದಿಂ ಸಕ್ಷಮಾಯುಕ್ತದಿಂ ? ವಸುಧೆಗಚ್ಚರಿಯನಲ್ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಬಿಯಂತೆ ಕ | ಹೌಸದುರಾತ್ರಿ-ಕೈಲ ಸಕಲವಿಧವತ್ತಾದಿಂದತಿವಿಶಾಲವಾಗಿ || ೪ || * ವರಾನ್ನ ಥಾಂತರಂಗದಿಂ ಕರ್ಮಸ : ಸ್ಪರುಶದಿಂದ ಮಾಸ್ತರಪ್ರತಿಭಾ ಸುರರತ್ನಮಯದಿಂ ಮೃಗೇಂದ್ರಪ್ರಭಾಸದಿಂದತಿವಿಕ್ರಮವಿರಾಜದಿಂ | ಸರಕುವರಲದಿದಭಾವವೃಕ್ಷ ಕರದಿಂ ಲಸದ್ದುದ್ದ ರೂಪದಿಂ ಗಂಧರ್ವ ಸರಂಜಿತದೆ ಚಕಿಮವತಾರವೆತ 'ಸತ ಪರ್ವತಂ ಮೆರುದು : ಅರುಣಕತಗಳ ತಹಿನಸುಧೆಯಂ ದುರುಭ್ರಜನಿಕರು, ವಿಬುಧಪ್ರಚಾರದಿಂ , ಮಿಲನ ಚಿತ್ರರಂಜಾಳ ಭ್ರಮರಕವಿರಾಜದಿ, ಮಂದಗತಿಯಿಂ ? ವರಪಾರಿಜಾಯಗಳೂ ತಮೋ'ಧುರ್ತ ಈರಗಳಿ” ಸಗಣಗಳ೦ ಹತ್ಮಕವಾಗಿ , ಮೆದುವಾಲಿ ಸತ್ತು ಲೆಟ್ಟಗಳ ಸುಳದ ಸಡಗರದೊಳ್ ಕಾಲಿಜಿತಕಾಮರ್ಕರಮkರ್ಯ . ಪಾಲಿಕಗವಲ ... ದುರ್ವಾಸರಸೇನ ವ್ಯಾಲುಚಲಲೋಚನಣ್ಣವರರವ'ತರಕಕಲಾಬತಟಕ' - ಲೋಕತಪತ್ರಿಗಪುರಕಪೋಣಿಕರಜ | ಚೂಲಿಕವಿವಾಣಿವನಭರುವವರೆದ ಕಳಮಧುವಿದ್ದ ಧನುಭಏಷಾಭೂಸs, ಕವಳನ ಮೆದುದು ತವ ಪಾರಿಜಾತದಿ, ಸುರಕತೆ ಜಾಲ ಎವಯುಕದಿನ ಸಕತವತತಿವೆ: ದೃವತಾರದೆ ನಿಶಿಧಿಸಿಮಂತ ನಾಗಸಂಕೀರ್ಣವಿ, ವಿತಳದಂತೆ ! ಸವನಿಸಿದ ಕೊಳಾಂಜನಪರತತೆ ಕ | ಜವಿಲೋಚನಕರರಂತವೊಲ್ ಗಂಧರ್ವ : ನಿವಹರಿಂ ಈಜಿಸಿದಂತಪ್ಪದುಮು ಕದಳಿವನಮನ್ನರಮದಿಂದ #v

3