ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೩೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೪] ಸಂದಿರಹಾರ' ಮುಡಿಕ್ಕಿಯY' ಮುಡಿಯ ಮುಕಮಂ ಮಾಡಿ ಸವ | ಗಡೆಯ ಸುಮಿಂಡಿಯು ಮಂಡಳು ವನದೊಳ್ || ಡಯಮತ್ತೂಪದಿಂಕಲೆಯುತ ನಲಿಯುತ ವೊಳಯುತ್ತವಿಹರಿಸವರು ಜಲಜಮುಖ ರಂಭೋರು ಬಿಂಬಾಧರ ಭ್ರಮರ | ಕುಂತಿರೋರುಹ ತಾಮಧ್ಯ ಕಿಸಾಮಚರಣ ! ಲಲಿತಚಂಪಕಸುನಾನಿಕ ತಿಫಲನ ಮಾಳಗತಿ ಕೈರವಾಕ್ಷಂ || ಮಲವಜಸುಗಂಧ ಕುಕವಾಕ್ಸಿಕಾಲಾಸ ಕೂ | ಮಲಿತರುಜರಾಟ ಕುಂದರವಂಗಳೆಪ್ಪಲಾ || ಲಲನೆಯರ್' ನಡವನವ ಪಾಂಗಿಸಿ ಪೋಂಗಿ ವಿವರಿಸಿದರ' ವನಾಂತರದೊಳು| ಆ ರುಚಿರಸಾವನವನಾಂತದೋ ಸಂತತಂ | ಕೈರವದ ಕಳೆಯನಂಬುಜವ ಬಿದ್ದಿನನಮಲ || ಮಾರುತನ ಮಿತ್ರನುರುಕಾರ್ಮಿಂಡುನವರತೃಕೋಟಿಗಳ ಸಮ್ಮಟದೊಳು| ಓರಂತ ಸಿರ್ಮಿಸಿದ ಬೊಮ್ಮನನೆ ಶೈವರಾ ಸೋರುಸದ್ದತಿಗೆ ತವರ್ಮನೆಟಿನಲ್ ಮೆಟೆದುದು ಪು ! ರಾರಿಯೋಲಗಶಾಲೆ ಮಕಿ 'ಅಂಬಿಕಾಮೋರವತ್ತು ಸುಮಮಾಲೆ |೨೪! - ಮರಕತದ ನೆಲಗಟ್ಟು ಮಾಣಿಕನ ಜಗತಿ ವಿ ! ಸುರಿಸ ಹ'ಮದ ಕಟ್ಟು ಹರಿಸಿಲಮಣಿಯ ತೊಲೆ ! ವರಸ್ಥರುಸ್ತಂಭಂ ಸುವಕರಿಗರಿವೈದೂರಮಯದೋರಿಗೆಗಳು || ವಿಅಪ ಗೊಮೆರಿಕಕಪೋತ ಪವಳಿವೆ || ದುರುಪುಷ್ಯರಾಗವಾಗಿಸಿವ ಬಾಗಿಲಾ | ಗಿರಿಜಾಮನೊಗವನ ಮಿಸುಪೋಗದ ಭವನ ಮೆದುವತಿಶಯವಿಭವದಿಂil ಮಿಜುಸ ಮಮಮಮಕರತೋರಣಗಳೂರಣದ | ತಳ ಚಿನಚನಾಂಬರವ ಪೊಂಟದ | ಸುರುಚಿರವನಕಸುಸತಕಗಳ ಜೋಕಗಳ ತಳತಳಪ ತಳಯ ಕಳಯ || ಹರಡುವ ಸುವಣ-ಕ್ಷತಕಳಸರಿಂ ನಿಳಸದಿ | ದುಯಿ ಬಿಗಿರ ರತ್ನಮಕುರಂಗಳಂ [ಹಿಗಳ೦] 1 ವಿಕಸಿಸುವ ನೃತ್ಯಗಾಯನದಿಂದ ಜನದಿಂದ ತತ್ತ್ವಭಾಲಯವಸದುದು !೩!