ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೭೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


t 1. ') { 'ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ. ವಿರಚಿಸಿದ ಮಾಳ್ಮೆಯಿಂ ಚಾರುವಿಪ್ರರುಗಳ ಕರ ಚಲನಾಂತು ರಾಜಿಸಿದುವೆನೇಳನ . ಕೃ೫೪೦ಕ್ಷಿಸುವ ನಂದಿವಾನಂದನ, ತಳಸಿ 'ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯಾ ? - ಪೊyವಾರ್ಗಳು ದಂತವಗಳ ಸ ತರಗಳೂ ಕರ್ಟ ಯಕ್ಷಿಧಗಳfದೆ ಪುರಟಾಸ್ಕವಯುಗವೂ ಹದ ನಯ'rವಿನ ಕಲಿಯಲೆಂದು ಸರಸಿರಹಸಂಜಾತ ಜಾತರಸ ನ ' ವರದಂಡನೆ-ಕಗ್ಸ್ ಛಾ ಸುರತರಮವಾ ಎಸ.'ರವ-ಪ.'ಸಾರ್ವತ್ರಿ'ಿ-ವಿದಾ .೧೬). ವಿರ ಆದ ನಟಿಯರು ಗಂಧಾನ' ಗರುಡನಿಜವ ಜ್ಞರು ತಿಳವರೆದ ಎಲ್ಲ ಶಾತಕದವರಭಾಗ.ಯಸ್ತ್ರಧನ " ಪಿರಜಿ ತರಗ ಮೊ' ವಸವಾಟು ನ. ಚಿರ ಜೈತಿಸಿದ ಎದೆನಲ' ಕ ಮೇದುವಾನೈತನಿಖೆಎಎನ್ನ'ವೆ'; ' -ತಿ'ಿವಿಯಾ "ov2 | ನರಸರಾಜರ 'ಸುನ ಕಳವರನನ್ನಲಾವಸುತರಂಗದ ತಂದೆ S೫.'ಬಾಜಿನಸಿಕತನವ5:Srವೆ'X'ಸಮಸಸನಭಯದೊಳು ಮಕ್ ವೊಕ್ಕ ಬಟ್ಟವ'ನೆಟ್ಟುಗಳ ಮಾಜಿ. ದುxಬಗ'ರ್ದವ ತಂದೆ ಮನ ಪರವಾಗJಕ್ಷಿಸುವ ನವಿಮಾನಗಳ ಸರ್ವತ್ತಿದೆ'ವಿಮಾ ೧೯. - ಸ್ಪುರಿಗೆ ನೈತಂಕೃತಕಾಡಲಾಟ ಕುಸನ. ಕರ ಹಿಮ ಪೊಕ್ಕುಳ ಕಮ'ನಾನು, ಮುರಿದೆಳಯ ತಂತುವು ತೆಗೆದು ನವನವಮಂಡಲಚಕ್ರ ತೊಡರಿಸಿ! ಇರದೆ ಮಡಿಗೆ ಪy'ಸರಸಿಜಿನೆ? ಮಿಪ ನ೦ದದಿಂ ಪೋಲಿಸರವತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರವಾವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಕಮಿನ್ನೆ 'ಿಗಳ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯ ೨?!