ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೮೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೪ SAN೯ ಆಕರನಿಧಿ, ಹರನಯಡಗಳ ಕಿಜಿಡೆದು ಕಾಂತಿ :ವೆಯ ಸೌo : ವರವದನಬಿಬ ಕರತಳಕೋಟೆಯಾಗಿ ಕರಿಯ ಕಡೆಗೆ ದಿರು ಸಿಡುಜಡೆಯ ಭಾವ ಮುಡನಗರ.ಚಿಭೂಷಮಾಗೆ | ಗಿರಿಕನ ಕರ... ವಾತಾಪಸಿಯ ಚೂರ್ಣ ವರಕುಂತಳಮವಾಗೆ 11bಜಯಗತ ಪಿ. ಪುರಹರನಸನ್ನನೆತ್ರತ್ರಯವಾಗವಾತೆಯೆಡೆಗೆ ಒಂದು : ೧೧ | ಎಸನ ತುಲಸ ಕತ್ತಲೆಯ ಮೊತ್ತ ? ಟೈಸಗX Gತುಗಳ ಗೊಂಡು ಸಡ ನೆ' ಹಿಸುವ ಮಮರಚಿತವೆ ಈಿಸುವ ಮೊST Tಾರವನರವನ್ನು ಬಸಸಿಗಳನರ ಏಳ ವ ಸತಿ?ರದ ಪಿಸಕbದೆ ಕರದ ಕಂಕಣವ ಪಿ. ಪೊಸತಪ್ಪ ಫುಕೂಲು ಶಿಕ ಈ ವ 'ತ್ರಸಮ ಕಂದನ ಆತನ ಗಡೇದುವ'ದ ೯ct: ಮುಡನಂಗಳ ಎಣಿಕ, ದಾಸನ ಕರ ದಂಡನೇತ್ರದ ಮಮಲಗಾತ್ರದ ಪತ್ರ: ಓಹತ್ರತದತಾತ್ರೆಯ ಡಂತಾಲರುಕೊಟಪ್ರಭಾಸಯ ನು ನೂ' : ಕಂಡೆ ರೋಮಾಂಚಕಬಕಕಿತ ವೆ..., ನೀಡ ಭಕ್ತಿರಸಾತಿಶಯದ ಸುಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಛಾರದಿಂದ . ೧೩ ಮೀX' ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಿಗೆ ಪ್ರಳಕನ : ಹೇx ” ಭವ್ಥಿತಿಯ * ಸದವಕ ದೊk' ವಜಿನಾ ಏ••• ನ ವ ಜಾ' ಕರಣಂಗಳೆಗೆ ತಿ'ರವತಿಭಜಿತೋ' ಗರ್ಜಿಯ ವx'ಬಸವಸs • ನಗರ ಸಾ ಕಾ ವರಪಾವನಕರೀ ಕರಿಸುಸಂಸಾರಿತಗೋತವನi 08 ಶಿವರೂಪದಿಂ ಬರ್ಪ ಸಿಂಪಿಯ ಶಿರಗ್ರಗೊ ಕುವಲಯ ಪ್ರಕಾರಕ್' ಸಿನವ ಮಿಜಿಸ್ತನವಯುಚಕ್ರಗ' ವಿಂಗವಳವದೆಂದು ಮನಕ ,