ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೮೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


tv ಇUN Gಕಲ9. 9 ಟಿ | - ಸತ್ಯಸವಿರೂಪ ಮಗ್ಯಜುಸುಮಸಂ | ಸತ ಮಂಗಳ ಮಹಾಮಾಯೆ ಮಾಯಾತಿ : ಸಿ ನಿರುಪಮ ನಿರಂಜನ ಸಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಪ್ರಳಯರಹಿತ || ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಭಂಜಸಿ ಭವಸಿ ಭವನಾನೆ ಯಾ " ಏಕತಕ-ಟಿಪಕಾಕೆ ಪುರಾpಕೆ ; ಮತ್ತು ಮರ್ದಿಸಿಯತಕ್ಕ ಪ್ರಭಾವೆ ಶಾಂಭವಿಸುಲಭ ಸಲಹದನು ಭ ಭೈರಪಿ ಲೋಕಮಾತೆ ವಿವಾತ ಸಿರು ! ಸವ ಸತಘಸಂರಕ್ಷಿಣೆದ್ರಿಕ್ಷ ವೆ ' ಭದ್ರಕಾಳಿ ಕಾ೪ ನಿರ್ಮೋಜಿ ಬಾಕ್ಕಿ ಸಬ್ರಹ್ಮವಾದಿ || ರಿ ಕ'ವಾರಿ ಕಾಯುಸಿ ಸುದಾಸಿ ಸು ಈಿ ಉಚರಂಗಿ ರಾಮಲಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಪ್ಪ : ಕಪ್ರಜಾಪ್ರಕುಂಡಮಂಡಲವಿರಾಜಿತೆ ರಕ್ಷಿಸುದೆವನು - - ಛತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಸುತ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞೆ ವರ್ಗಾ ! ಕ ತ್ರಿಸದೆ ಕೆಲಕರಣೆ ನಾವಾಂತಸಿತ ' ಈ ತ್ರಿಯಂಬಕಿ ತ್ರಯಸ್ತ್ರ ಭಾಜಿ” ಜಂಗಮಸಾ ವರಸ್ಸುಯಿಸಿ ! ಸತ್ರಿಗುಣಮಟ ತ್ರಿಕ'mಾಸನ ಕ'ರ ಕ * ತಯಾತ್ಮಿಕ ತ್ರಿಪುರಸದ ತಿಲೋಕಜನ : ಸಿ ತ್ರಿಪುಟ ತ್ರಿಪವಗಾಮಿಸಿ ತ್ರಿವಿಧವರ್ತಿಗೆ ಪಾರಿಸುಗ : ರೆಯಿರ

ಚತುರ್ವಿಧಸುಪುಷಾರ್ಥವಾಯಕಿ ಮr , ತತುರ್ದಶಾಮಸುಖವಾದಕ್ಕೆ ಚತುರಾಷ್ಟಹೊಡಕೊಪಭುಜಗ್ರಛತೆ ಭರ್ಗನಾಟ್ಟಾವಕಮ್ರ ಚತುರ್ಮುಖಮುಖಾಮರಚಯಿ ತ್ರಸರಸ ಚತುರ್ದಶಜಗನ್ಮಹಾಕಾರ ಕ್ರಿಯಾತಿ ! ಚತುಷಸ್ಥಿಸತ್ಕಲಾವತಿಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಂದು ಸುತಂ : ೨ - ಪಂಚ ತತ್ವಾಧಾರೆ ಪಂಚೇಸುಪರ್ದಿಸಿ ಪ್ರ: ಪ.ಚನಿಜ-ತೆ ಸಂತಕವಿಲರೂಪಿಣಿ ಸತ್ತ್ವ : ವಚಸಮ್ಮಿಳಿತ ಪಂಚಪ್ರಾಣನಿಲಯ ಪರ ರಚಲಕ್ಷಣಶಿಕ್ಷಿತ ;

ಛ &