ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೯೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


va ನಂದಿಹಳ್ಳ yY ವಿವಿಧು ಮಾಳ ಮಳಗಾಜುಸಗಿದುಂಬಿರವ ; ನೇವಿಲ್ಲದೆ ತವಿನಕಟಕಟಾ ಮಹಾಮೋಹ ! ವಿಧವೆ ಸುಷರಿಜಿನಂದುಮಾನವಿ ಮಿಗೆ ಮನಮೋ... ಮಜುಗುತಿರ್ದನು || ಮೇರು ರಸಮಾಗೆ ಮೇದಿನಿ ಮಡಿಸಂಬಧಿದು , ನೀರು ಹx Estರ ತಳಕೀಳಯಲಿನಗ ಚ | Kತಿ ಸಸಿಬಿಸಿಯಾಗಕಂಬೊಂಬೆಭೂತಲದೊಳಡಿದಿಡಲುಡುಪಾಕಾರ| ಕಾರಿಡಿಯೆ ಕಾಮರಸ ಕಳ'ಮುರೆ ಸವಿಸಂತ ಧಾರ ಬಿಸನಾಗೆ ದೇವರ ಪೊ•rವಾ: ಭಾರವಲ್ಲ: ಧರೆಗೆ ಹಿತನಾಗೆನೆನುತುಮಾನದಿ ನಮಗಂಡನು !! ೫೦ !! ಇಂತು ತಂತಾಕುತಕತರಂಗವನ : ಬ್ಯಾಂತು ವಿಧಾತಿಯ ತಲ್ಲ ಅಸತಂತ ಬ " ಶ್ರೀ ತನಗೆ ಕಂತುಹರ ಕರುಣದಿ ತಗೆಳ ರೂಪದೊಳು ಹಿಮವಂತ ಸಂತಸುತ ತಂತಾನದ ಬಳಿಕ ತಾ | ಸುತಾ " ನಂತು ಪಿವಿಸಿಸಿಟಿವಭಕ್ಕೆ ಸತತಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ ಸಿನೆತು ತಸಕಂ ತಳವೆ ತಾನಂದನು !!೩! ಎಂದು ಇಡುವದುಗ ನೋದು ಮನದಂದು ದೃಢ . ರಿಂದ ಬಾಲೆಮಜಟವದಗಳು-: ಸವ ತಳದಿವ ತನುವಂ ವಂದು ಮನವಮೂತಲವಿಸಿದ !! ಬಂದುಮೆಯು ಕಂದಃಸ ಚೆಂದಳರಸ ಇಂದಿಸುವೆಸಿದವರ ಇದೆ ಪೋಗದೆನುತ ! ಕಂದಿ ಕಳೆಗುಂದಿ ಭಯಮೂವಿಭಾನಏ ಬೆರೆಬೆಂದ ಬೇಗುದಿಗೂಡನು 1 ಸಂಗಮಿರೆ: ತಗಂಗೆಟ್ಟಿ, ಆಸನವಿ ' ಛಂದು ನಿ ನಿ ಕರ್ದಮವನೊಳಗಿಟ್ಟು ಮ ಲಂರಮಂ ತೋರ್ಸ ಕಾಸರದಾಕಾರರಿಂದುಮದಿಂದ ತನಗೆ ನೆಗಳ್ || ರಂಗವಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡು , ನೋವಿ ಸಂಭೀರವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಮನ ; ಸಂಧಾಗ ಬಾಕೂಷ್ಮಾಂಡಗಣನಾಥನೊಳ್ ಸಂಧಿವಂದಿಸಿ ನುಡಿದನು!!?