ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೧೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣವ{ r 63 .:-:-:-: ------------ -- - - - - ಅನಂದವನದ ವಿಷಯದ ೬ಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಬೈ ಗಳಿನ : ನನು ” ಎಂದ • ಹೇಳಿರು ವನು ಒಂದುದಿನ ಅಗಡಿಯ ವಿಧವೆಯಾದ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ತನ್ನ ಸ ತತಿಯು ನಷ್ಟ ವಾ ೯ರಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂ- ನ ನೆ ವೆ: ೮.: ಯಾ: ... "ಸಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಸ೦ಸಾರವಾ' ಸೃಳದ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿವೆ... ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಸಿದೆ ಗಕ್ಕೆ ಗೆ, ಚಬೇಕಂ , ಶ್ರೀ ಚಿ :: : 3 S JF 1ಳ ಮು೦ - ಇತ, ತೆಗೆ ,ಲು, ಅಪರಿ -.ಭಿ 13 – ಫೆ:1 ಛ: ಬೇತಿ : , 3 -, ವಿ : : : 1, * ಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪತ್ತೆಯಾರಿಗಾಗಿ ೬ ಬfAಮಗೆ ಕ” , “ ... ತವ , 'ಕಿ ಗೆ, .. ಹೆ ೪ Co ತೆಆ.”oಭಿನ್ನ ...: : : 2 , 13 ; : : - 13.' ೦ಳ; ಅವರೆಲ್ಲರಿನ ಶ್ರೀಸದ ರನಂತೆ 3: € , ೨ : 5 ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಷ್ಯ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳುದು ರವಂತೆ ಅವರ ಸಾ : ತಬ ಟ 1) ೩, ': ವತತ ಪುಣ್ಯವ ಅವರವರ ಪರರಿಗೆ ೬ , ತಾ « .೮.: 355.: *ಪ್ರಣೆ ರ :-ಉದಾರರಿ.;-ನಿಸ್ಸಹಿ ಳಾ ತವ : *': ಸಿ.3: 5»ನ : ೩ ತಿದ್ದವರೆಂ ದರೆ ಶ್ರೀ *ು ದ.ಗಳ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ • .ನ್ಯ ೧೦'.c... 1,7: ಶ್ರೀ ಟಿ!io ಒರ (Jಾರ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರೇ ಎಂಗು ಬೆಕು .. , o 3 : ತಿ } ...3 ರೈ `ಗ್ರ ರ್ಹಾದ ಗುರುಗಳು, ಅಥವಾ 21,ಜ-$ 4ನರ , “ಗ 1.) ಲ ಕರ , 'ಧ್ಯಾ ಚನಿಲ ಕರು, ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಗೆ : ', ” “ ಹೇ' , gತ್ರ ತೆ: + ಸೇವಕ 24 ಎಂದು ಕರೆ'12ಬೇಕೆ 1ುವ.: 1 • : -- Cew » . . . (Jನೆಯ ಪ್ರಕರಣ, • • • • : ೨ } L +": t ಅಸಿ. ವಿಕಾ - - LS ೨ : .೧.೨ ಶಿ: ನಡೆ ....? -•y¢ >>.. भवितव्यं भगत्यत्र नालफलांबुवत्॥ ಅಗ್ರಹ೫೦ದ ಗರ ಗಳ, ಲಯ, 'o 16 ಕೆ.ಜಿ ಖ)«ತಾ೨ ತC, ಆಗ್ರಾ ರವು ಮುoಬೆ ರಾಗೆ ನಡೆಯುವಲ್‌ '೬ಕ್ಕೆ } - ವಾ 1,315 ; ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವದು "ಯಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಶಿ: ಪಟ ತೆಲಸವು ರೂತ್ತಮರ ವಚನವನ್ನು ನಂಬಿ, ಅಗ್ರಹಾರದ ಈಗಿನ ಸತ್ತು ಡ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಸರೋಪ ಕೆರದಿ ಕೃತ್ಯ!ಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ನದ "ಸ'o! ತಂತ್ರಿಕ.. ಆತ೦ತವಿಲ್ಲದೆ