ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೧೪೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ, ೧೫೫ ಬು ಯಾವನಾದರೂ ಒದರಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ನೆರೆಯವರು, ಅದ ರಂತೆ, ನಿಜವಾದ ಬಾಣಂತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ನೆಡುವದಿಲ್ಲ ; ಆದರೆ ಜಾತಿಗನು ಬಾಣಂತಿಯ ಸೋಗು ಹಾಕಿದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ನೆರೆಯವರು, ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೃತ್ರಿ ಮಜಲ್ಲಿ ರಂಜನವು ಹೆಚ್ಚು; ಅವರು ಸೇ ಗಿಗೆ ಮರುಳಾ ಇವರ 1 ಅಚ್ಚರಿ೦ದ ಕೈವವಾದ ದೇವರಿಗಿಂತ, ಆತನ ಕೃತಿ ಮನೈ ರೂ ಪವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಡಿ, ಸೃಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ಗಳಿಗಿ೦ತ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಗಳ ಕೃತ್ರಿಮಸ್ವ ರೂ೧ ಪವಾದ ಪ್ರತಿವೆ,, ಸವ್ರಧಿ ವೆ ದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯ ಮ ನೋರಂಜನವು ಹ ವ.ನೋರಂಜನಕ್ಕೆ : ಭಾಗಿ, ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೃತಿ ವಸ್ಯ ರಾಪಗಳನ್ನು ಭಾತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಹತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ದೇವರಾ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೂರ ದರ ಹೆಸೀಗು ತಾನೆ ಜಾನಿಗಳು ಸತ್ಯವ4ುವ ೩ ಒಲ್ಲವರಾ ಡ್ಡರಿ೦ದೆ, ಈ ಮೂರು ಒಗೆಯ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ೮೧ ಈಶ್ವರನನ್ನೆ ಉಸ್ಸು ವರು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ದೋಷ ಯು.ವಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಗ ಇರಲಿ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನದಲ್ಲಿ ಸu ರ್ಯಾದಿ ಸೃಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ಗಳ, ಹಾಗೂ ಖೆ.ಸಿ ಗಳ, ಗುರುಗಳ, ಭ ತಮೂತ್ರಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಖೆ, ಅ೦ದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಯ ಉಪಾಸ ನೆಯು ಇರುವದರಿಂದ, ಅದು ಈಶ್ವರೇ ಪಾ ಸನೆ ಖ: ಕೆಳಗಿದ ಉಪಾಸನೆಯಾದ ರಿಂದ, ಅನಾಯಾ ಸ ಮಾಗಮವನ್ನು ಹೆ ೯ ೧:ದಿದ ಆ ೦ದವನದ ವ ದು ಏನ ಬಿಟ್ಟೆ ರೂ ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಬಿಡ೦ತ ಆನಂದವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿ ಯ, ಅನು ಕ ಎಲತೆ ಋಣ ಇದ್ದ೦ತೆ ಈಗಾ ..Ju೧ರ್ಗ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿ ಸಬಹುದು, ಸಂಗ್ಯಾವೆಂಸ ಮಾಡದವನಿಗೆ ಮೂತ್ರ ಅಗ್ರಹಾರ ದಲ್ಲಿ ಶನಿವ ವರ್ಜ ವಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಖ್ಯಮಾತು, ಪವಿತ್ರವೈದಿಕವಿದ್ಯಾದಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಸ್ಪದವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರು ವಾಗ ಶ್ರೀಶೇಷಾಚಲ ಸದ್ಧ ರಕ್ತ ವರಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಾಗಿರುವ ಅನಂದವನದ ವೇದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಊರ್ಜಿ ಶ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆ೦ದು ಚಂದ್ರಿಕೆ ಕೆ' ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಬರೆಯಬೇಕಾಯಿತು! ಈ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆದವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂ ಸಿಂದನೆಯ ಸ೦ಸೆ ಯವರು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಇದೇಉಪಸಂಹಾರ ಲೇಖದ 1ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳಿಗೆ ಇರಲಿಕ ಸ್ಥಳಕಟ್ಟು, ಈ ಹೊ ನವರೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಹುಡುಗರಿಗೂ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಿ 1 » ಪ್ರೇಸಿನವರಿಗೂ ಕೆಲ ಸಿಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ರವಟ್ಟಿಗೆಮೂತ್ರ ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಲೆಂದರಾಯಿತಿ, ಉಳಿದ SS -