ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ವಿಜಯನುಕ್ರಮಣಿಕೆ. --*~ ೮-೧೬ ೫೫-೬೫. ಪ್ರಕರಣ, ವಿಷಯ, ಪುಟ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ೧-೨ ಶ್ರೀ ಸದಾ ರುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂತಧರ್ಮ ೧-೮ ೨ ಶ್ರೀ ಗುರುವು ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ಶೋಷಿಸಿದ್ದು ೩ ಶ್ರೀ ಗುರವು ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ತಾನು ಭೋಗಿಸಿದ್ದು ೧೬-೨೫ ೪ ಸದ್ದು ರುವಿನ ಲೋಕಾನುವರ್ತನ ೨೬-ಶಿಲೆ ೫ ಶ್ರೀ ಸದಾ ರುವಿನ ಕಲಿಕಾಲ ನಿರೀಕ್ಷಣ ೩೮-೫೫ ೬ ಶ್ರೀ ಇಗ್ಗೆ, ರವಿನ ನಿರ್ಯಾಣೆಮ್ಮುಖತೆ (ಾವನೆ ಯಲ್ಲಿ ಒರೆದಂತೆ ಈ ಅಂಪುಟಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ) | ೭ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಶರಣ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ೭೫-೮೬ ೮ ಶ್ರೀ ಗುರವಿನ ನಿರ್ಯಾಣ ೮೩-೧on ೯ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಔರ್ದ್ವದೇಹಿಕ ಕರ್ಮಗಳು | ೧೦೨-೧೩ ೧೦ ಪುನರ್ಘಟನೆ ೧ನೆಯ, ವಿಕಾರ- ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಮು೦ದೆಯಾ.? ೧೧೩-೧೨೩ ೨ನೆಯ ವಿಚಾ"- :ಗೃಹಾಲವವ ತ೦ದೆಯ್ಯಾಗೆನಡೆ ಯುವದು?೧೨೩-೧೪೩ ಉಸಸಿ೦ಹಾಳ ೧೪೩-೧೫೬ ೧೧ [All rights reserned.]