ಪುಟ:ಪಂಪಾ ಶತಕಂ.djvu/೧೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪಘ:53: ೭ ಆನಂದಾಮೃತವಾರ್ಧಿಯಂ ಕೃಪೆಯೊಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಾನಂ | ನಾನಾರೇವಕಿಟಕೋಟವಿಲಸತ್ಪಾದಾನಂ ಕೃತ್ಯಸಂ || ತಾನಾಂಭೋಧಿಸುಧಾಂಶುವಂ ದುರಿತಗೂರದ್ಧಾಂತವಾರ್ತಂಡನು | ಇಾನುಜ್ಯೋತಿಗತರ್ಕೈಕಾಂತಿಯುತನಂ ಕೆಂಂ ನಿರ ವಕನಂ|| ೩೬ ಅದೆ ನಾಗಾಸುರನು ಚರ ವದೆ ಮೇಣ ವ್ಯಾಘಾಸುರಾಕೃತಿ ನೋ | ಡದೆ ನಾರಾಯಣನೊಂದು ದೇದನದೆ ತನ್ನೆತ ಸುರೇಂದಾದಿಗ | ಬೆವರಪ್ರತಿಮಪ್ರತಾಪಸಿಧಿಯುಟ್ಟ ತೊಟ್ಟನಾರ್ದೆ ದಂ || ಪದದೊಳೆ ಪತ್ತಿನಿದಂ ಭಾಗ್ರರೆ! ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಲಲಾಟಕ್ಷಣಂ || ೩೭ ಗಣನೆಗೆ ಜಿಹ್ನೆಯುಂಟೆನಿಪ ಗರ್ವಗೆ ಸಾವರನೊವೊ ದೇವರಂ || ದೆಣಿಸದಿರಣ್ಣ ಹಂಸೆಯರಸಂ ನಿಟಿಲಂದದಿಂ ಬುಕ್ಕ || ತಣ ಹರಿಯೆತ್ತಬ್ಬ ಭಾವನೆತ್ತಣ ವಾಸವನt\ ಯ || ತಣ ಯಮುನೆತ್ತಣ ತ್ರಿದಸಂಕುಳವೆಣಭಾಸ್ಕರೇಮಗಳೆ || ೩v ಬೆಳಗಿಂತೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಗದೆ ಆಹಾ! ಆ?! ಅಕ್ಕಟಾ! ಬೆ ವವ | ಸ್ಥಳದಿಂವಂ ತಿರಂಗಳಂತವನದಾನಂ ಸುಟ್ಟನನ್ನನ್ನ! ಭೂ | Y ತಳದೊಳ್ಳಿನವಂತನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಮತಾಂ ದಿಟಂ ಪೇಳ್ವೆನೇ || ತಿಳಿಯತೆ ಕೂ! ಮದನಾರಿ ಹಂಪೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಲಲಾಟೇಕ್ಷಣಂ| ೩೯ c - ಮದನಂ ಸುಖಿ-ಸಿ ಬಿಲ್ಲುಮಂ ಸರಲುಮಂ ಕೈಕೊಂಡು ಬಂದಾರ್ದು ಸರಿ ಮೃದಂದೆಷ್ಟೋತೆ ಸಚ್ಚರಿತ್ರ ವಿಭು ನಿಷ್ಕಾಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಕೊ | ಸದೆ ಭುರ್ಭುರ್ಭುಗಿಲೆಂಬಿನಂ ನೆಗಟ್ಟಿ ನೇತ್ರಜಾಲೆದಿಂ ತೊಟ್ಟನೋ | ವದೆ ಸುಟ್ಟಂ ವರಭಾ ರ! ಹಂಪೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಲಲಾಟೆ? ಕಣಂಗಿ ಕಂ ಮುಳಿದು ಭುಗಿಲ್ಲುಗಿಬ್ಬುಗಿಲೆನಲೆ ಸುಡನೇ ತಿಪ್ರರಂಗಳಂ ಪೊಡ || ರ್ಪಕಿಯೆ ಘರಿರಿಲೆನ ಸುಡಲೇ ಕುಸುಮಾಸ್ತ ನಂ ಕರಂ ಕೇಳಿದೆ ಏಳರಲನ ಸುತನೇ ದುಗನ ಮನುಷ್ಯ ೧೦ | . ತೀವ್ರಗತಿಯಂ ಬಿಸುಟು ನಂವಿ ಶರಣ್ಣಗು ಹಂಪೆಯಾಳನಂ 8೧ 1 •