ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


98 ಪ – ರಾಜ ಪುರಾ ಣ ೦, ಅನುನಯದೆನೋಟದೊಡನಾನೋಟವಮರ್ದುಸೊಗ | ಸೆನಿಸಿಬೆಂಬತ್ತಿ ಯಲೇನಾನುಮೊಂ | ದಿನಿಸು೦ಚಲನವಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಗಳ್ಳಿ ಶಿವಮಂತ್ರೋಚ್ಚ ರಣದಮಿಡುಕಿ೦ || ಮಿನುಪಕೆಂಬಲೈಳಗುಪಸರಿಸಿವದನಮೆಸೆಯೆ | ಮನದಮ ಧ್ಯದೊಳಾಶಿವಧ್ಯಾನಮೊಪ್ಪೆ ಮೇ | ಅನಘನೀಚತುರಂಗದಿಂವಾರಂನಯನದಿಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮನೆಸಗೀ || 23 ||

  • ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿರಚಿಸಿರ್ದಜಪಮಾಲೆಯಂ | ಮಧ್ಯಮಾನಾಮಿಕಾಂಗು ಹೃದಿಂಗ್ರಹಿಸಿಯಾ | ರಾದ್ಧತಿಲಕಂತ್ರಿ ವಾರಂಪ್ರಾಣಮಂಗಮಾಯಾಮಿಸಿಮ ನಃಪವನರಂ || ಸಾಧ್ಯತೆಯಿನೊಡಗೂಡಿತನ್ನನಸ್ಸರಸಿರುಹ | ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಬಿಲತೇಜೋಬೀಜಮಾದಸ | ನೈಧ್ಯಚಿನ್ಮಯಶಿವಾಕೃತಿಯನುರೆಚಾನಿಸುತುಭ ಯರವೀಂದುಗಳನಡುವೆ || 21 ||

ಲಲಿತಸ್ವತನುಚಿಂತನಂಗೆಯ್ದ ಮೃತಮಯೋ | ಜ್ವಲನಾಗಿಶುದಯ ಮರಿದುತಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೋ| Qಲಿಸಿಮನುವಂಸಗರ್ಭಂಗೆಯು ಮೇಟ್ಸ್ ಜಶ್ವಾಸಾವಸಾ ನಂಬರಂ || ಸತಾರಮಂಟೂರಕದಿನಮರ್ದುತನ್ನ ಶ | ಕೂಲಘುತೆಯಿನಾಡ ರಿಸಿಕುಂಭಕವನಾದ್ವಯಂ | ಫಲಿಸೆರೇಚಕ ನಾಮನುವನೆಸಗುತೆವಾಚ್ಯವಾ ಚಕಾಂತರಮನರಿದು || 25 || ಕ್ರಮದಿಂದೆವರ್ಣದಿಂವರ್ಣಮಂಪದದಿಂಪ | ದಮನಮರಿಸುತ್ತೆಶಬಾ ರ್ಥಮಂಚಿಂತಿಸು | ಮಲಿನಗಮಾಗಮದ್ವಯಯೋಗದಿಂಮೂಲಮಂತ್ರಮಂ ಸ್ಮರಿಸುತೊಲವಿಂ || ಅಮಮಜವವಾಗದೆವಿಲಂಬಿತಂಬುಗದೆಎ 1 ಭ್ರಮಬು ` ಪೊರ್ದದೊಂದೊಂದುಮಣಿಗೋರ್ಮೋಮೆ್ರ | ಸುಮನುಪೂರಿಸೆಜಪವನರ್ಪ್ಪಿ ಸಿಯಮೋರಾದೃಣತ್ರಯದೆನುತಿಸಿಮತ್ತಂ || 26 || ಶ್ರೀರಮಾಕರನಾಕ ಕೋಟಿತೃಣತಾಯಮಾ | ತಾರುದ್ರಂತುಕ್ಕುಧಾಮೆ ತಿಗಣುತಾಯ | ಗೌರೀಶ್ವರಾಯಾಗ್ನಿ ಮಿತಾಳೇಪುರೋಹಿತಮಿತಿಸ್ತುತಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ || ಚಾರುಶಿವಏಕಃಪನರ್ಥೈಯತ್ಯಥ | ರ್ವಾರಾವವೇದಿತಾ ಯಬ್ರಹ್ಮಣೇನಮಣ | ತೀರಿಠಾಯನವಶ್ಚಿ ವಾಯೇತಿಯಜುಷಾಪ್ರಣಮಿತಾ ಯತಸ್ಯೆ ನಮೋ || 27 ||