ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೫೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪ – ರಾಜ ಪುರಾಣ ೦. 143 ಆವನಾಗಕ್ಷಾಖೆಗಳನರಿವನಂತವಂ | ದೇವತತಿಯೊಳಗರಿದವಂ ಯ 'ಜುಶ್ಯಾಖೆಗಳ | ನಾವನರಿವನವಂ ಕ್ರತುಗಳೊಳಗನರಿದವಂ ಸಾಮಶಾಖೆಗೆ ನಾವು 11 ತೀವಿಯರಿವನವಂ ಸಮಸ್ತವನರಿದವ ನೋಲ್ಲಾ ವನಾಥರ್ವಣಸು ಶಾಲೆಗಳ ನರಿವನವ | ನೇವಿಶ್ವ ಪತಿಯನರಿದವ ನೆಂದುಮವನರಿಯೆಯಾಗಿ ಕೇ ವಲಪಾಠಕಂ || 13 || ವಿತತಂ ಚತುರ್ವೇದಯೆನೆ ಧರೋವಿಬ್ರಿಯೆ | ಸುವದು ಶಿವಭಕ್ತಿ ಯೆನುತೆವಿವರ್ಜಿತೋಎಂದೆ | ನುತೆ ವೇದಭಾರಯೆನುತುಂಭರಾಕ್ರಾಂತ ಸವೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಯೆನುತಾಂ || ಅತಿಹಾಸ್ಯದಿಂ ಗರ್ದಭೋಎನಲ್ ಶ್ರುತಿನಾಲ್ಕ (ನ ತುಳವಿಭವದಿನೋದಿ ಶಿವಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಾಕ್ಷೀತಿಸುರಂ ಶ್ರುತಿಯೆಂಬವೊರೆ ವೊತ್ತ ಕಳೆಯೆಂಗುಂ ಸ್ಕಾಂದಮವನೋಡಿಯೇಂ || 14 || + ನಲಿದು ಸೋಮೋಯನು ಸವತೇರೆನುತ್ತೆ ಋು | ಕುಲವುತಿದೆ ಯಾವೋಎನುತ್ತೆಲೆ ರಾಜಾನಮೆನು | ತೊಲವಿಂ ಯಃಖಸ್ಸಧ್ವರಸ್ಯಯೆನುತಿದೆದ ತ್ವ ಮೆನುತೆ ದೇವೇಷುಎನುತೆ || ಸಲೆಸಾಮವಿದೆ ಶಿವಯೆನುತ್ತು ..೨ ಕೋ ಯೆನು | ಲೆಫನರ್ಧೆಯೆನುತ್ತಿದೆ ಯಥರ್ವವಿ೦ | ಕೆಲೆಯವಿರ್ದೆವ 22ನಕಂ ಯಜ್ಞಪತಿಯುತ್ತಮಂಧೇಯನೋರ್ವನೆಶಿವಂ || 15 |

  • ಸಂತತಂಪ್ರತ್ಯಂಜನಸ್ತಿಷ್ಟತಿಯೆನುತ್ತು : ಮೆಂತೆಸಯುಗಾಂತ ಕಾಲೇ ಎಕಏವಯೆನೆ| ಮುಂತರುದ್ಯೋನದ್ವಿತೀಯಾಯ ಯತಸ್ಥೆಯೆನುತ್ತೆ ನಬ್ರಹ್ಮಾ ಯೆನೆ || ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆನ ಎಷ್ಟು ರ್ನ್ನನೂರೊನಾಗ್ನಿ | ಅಂತೆಂದೆನೆ ನಚಂದ ತಾ ರಕಾಯೆನೆಘನ | ಛಾಂತಿಯಿಂ ಯಃಶ್ರುತಿಯರ್ಥಮಂ ನಾದಿನೀಂ ವಿಚಾರಿಸಿದುದಿಲ್ಲಾ || 16 ||

ಕ್ಲ ಚತುವೆ ದಧರೊವಿಪ್ರತಿ ವಭಕ್ತಿವಿವರ್ಜಿತನೆ ದಧಾರಭರಾಕಾ ತಸ್ಯ ವೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗರ್ದಭ-ನ್ಯಾಂದ..

  • ಸೊಮ ಸವತೆ ?-- ಸುಕ್ಕು, ದಾವೊ ರಾತಾನು - ಯಜನ್ನು, ಅಧರದ ತ್ವಂದೇ ವೇಷು ನಾನು, ವ ಏಕೊ "ಪುನರ್ಧೆ. ದು:-- ಅಧರ್ವ -
  • ಪ್ರತ್ಯಂಜನಸ್ತಿಷ್ಯ ತಿನ ಯುಗಾಂತಕಾಲೆ? ಏಕಏವರು ನತಿಯ ಯಶಸ್ಸೇ | ನಬ್ರಹ್ಮಾನವಿಷ್ಟುರ್ನ ಸೂರೊನಾಗ್ನಿರ್ನಚಂದ್ರ ತಾರಕಾ || ಯಜುರ್ವೇದ