ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೭೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


156 ಪದ್ಮ ರಾಜ ಪುರಾಣ ೦ ೦ ಅಂತರಿಂಹರಜೆಂದ್ರಾದಿಸಕಲರ್ಗುಮಾ | ಕಾಂತನೊಲವಿಂ ಜ್ಞಾನ ಮಂಕೊಕ್ಕೊಡರಿವರದ | ನಂತವಂ ಕುಡದೊಡೆಮರುಳರಪ್ಪರಿನ್ನೊರೆವುದೇ ಶಂಭುವೇಜ್ಞಾನದಂ || ಇಂತೆಂದುನಾನಾಪ್ರಮಾಣವುಂಟಾಗಿದನು | ಜಾಂತ ಕಂಜ್ಞಾನಪ್ರದಂದಲು ಬಿಡು | ಮುಂತೆಕೇಳರ್ವಜನಕಂ ವಿಷ್ಣು ವೆಂಬನಿ ನ್ನು ಮೈಗೆಲೆನಿರ್ವಾಹಮಂ | 96 || ಘನದೆ ಸೋಮೋಯೆನುತೆ ಪವತೇರೆನುತೆಮತ್ತೆ | ಜನಿತಾಮತೀನಾ ಮೆನುತ್ತೆ ಜನತಾದಿವೋ | ಜನಿತಾಸೃಥಿವ್ಯಾಯೆನುತ್ತೆ ಜನಿತಾಗ್ನರೆನುತ್ತೆ ತಾ ನಂತಜನಿತಾ | ಎನುಸೂಧ್ಯಸೃಜನಿತೇಂದ್ರಸ್ಥ ಜನಿತಾಥಯೆನುತೆ ವಿಷೇರೆ ನಲುಮೇಶಂ ಪವನಮತಿ ಗ ! ಗನ ಭೂಮಿಶುಚಿರವೀಂದ್ರಾಚ್ಯುತಾದ್ಯರ್ಗೆ ಪಿತೃವೆಂದುರುಕ್ಕುಲಿವುದೇ || 7 || ಮತ್ತೆ ' ಯಸ್ಯದಮೆನೆ ವೀರಾದೆನುತೆಜಗದೆ/ಮುತ್ತುದ್ದಭೂವಯಸ್ಮಾ ಬೃಹ್ಮ ವಿಷ್ಠಯೆ | ನುತ್ತೆ ತಾಂಜಾತವೇದಾನಮಸ್ತಸ್ಯೆಯೆನುತೆ ರುದ್ರ ಯೆಂದೆನುತ್ತೆ | ಒರೂಪಾಯ ತುಭ್ಯ ಮೆನೆ ತನ್ನೆಯೆಂದೆ | ಸುತ್ತುಂ ಮನಃ ವಯೆನುತ್ತೆ ಸಂಕಲ್ಪಂಯೆ ನುಸುಯೆನಲಾವವನ ವೀಧ್ಯದಿಂದೀಜಗತ್ತೊಗೆ ದುದಂತಲ್ಲದೆ!! 99 || ಆವನತ್ತಣಿನುದಯಿಸಿದರಬ್ಬಭವವಿಷ್ಟು, ಪಾವಕಾದಿಗಳಂತೆಸೆವ ರು ದ್ರರೂಪನಾ | ದಾವಿಮಲಶಂಧುಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಪೆನೆನ್ನ ಮನವೀಕಾರದೊಳೊ ಧೃವಾ | ಪಾವನಶಿವನನೆನಹನುಳ್ಳುದಕ್ಕೆಂದು ಸ | ದ್ವಾವದಿಂದೊಲ್ಲು ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪನಾಮದಿಂ | ದೋವೊರಂಚೆಸುವುಪನಿಷತ್ತು ಸಾರುತಿದೆ ಸಾಂಬನೇಸರ್ವ ಜನಕನೆಂದು ರಿ 99 8

  • ಸೋಮಪವತೇರ್ಜನಿತಾ ಮಶಿನಾಂಜನಿತಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಜನಿತಾಸರ ಜನಿತೇಂದ್ರ ಸ್ಯ ಜನಿತಾಧವಿಷ್ಟೇ- ಯಕ್ಕು.
  • ಯಸ್ಯದಂದೀರಾ ಗದುದ್ಧಭೂವ-ಯಸ್ಮಾದ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಚಾತವೇದಾನಮಸ್ತ ಸ್ಮ, ರುದ್ರರೂಪಾಯತುಭ್ಯಂ ಕಮನವಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು -ವಸಂಕಲ್ನೋಪನಿಷತ್,