ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೭೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


157 ಪ ದ ರಾ ಜ ಪುರಾಣ ೦. ಭರದಿಂ + ಪರಾತ್ಪರತರಂಚಾಹುರೆನೆ ಪರಾ | ತ್ಪರತರಂ ಧ್ರುವಮೆನ ೪ ಹ್ಮಣೋಜನಕ ಮೆನು | ತಿರದೆ ವಿಷೇರೆನುತೆ ವಹೈರೆನುತ್ತೆ ವಾಯೋಗ್ಯ ದಾಶಿವಮೆನಿ || ಪರಕೆನರತರಪರಮನಂ ನಿತ್ಯನಂ ಶಿವನ | ನುರುಸುರ ಜೋ ಸ್ಟಂಗೆಹರಿಗಗ್ನಿಗನಿಲಂಗೆ ವರಜನಕನೆಂದು ಪೇಳ್ತರ್ವೆದವಿದರೆಂದು ಸಾರುತಿದೆ ರವಿಪುರಾಣಂ || 100 || ಅದು * ಮಯಾಸಮಿತೋ ಯೆನುತ್ತೆದೇವೋಯೆನೆ ಮು | ದದೆನೋವು ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇಬುಧ್ಯೆ ಸೃಯೆನೆಛಂ | ದನೇವಕಾರಣಂನಾನ್ಶಿಯೆನುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ರಪಿಜವೈಶ್ರುತಿರೆನೆ || ಪದವಿನಿಂದುಮಿಯೊಡನೆಸೆವ ದೇವನೆವಿಶಾ | ರದತೆಯ ದೆಸೋಮನೆಂದಂಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟನವ | ನೆದಲುಪೇಂದ್ರಂಗಮುಳಿದವರ್ಗೆ ಕಾರಣದ ನ್ಯರಿಂದುಮತ್ತ ಮೊರೆಗುಂ || 101 || ಮತ್ತ೦ಮತೀನಾಂಚಯೆನೆದಿವಃ ಸೃಜ್ಞಾಯೆ | ನುಗ್ಗೆ ವರೆಂದೆನು ತೆ ಸರಸ್ವಯೆನು | ಶಿರಾಂ ವಿರ್ಣಸಾಕ್ಷಾದವಿಚಯೆಂದೆನುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ರ್ವೈಯೆನೆ || ಸುನೊಸೋಮೋಜನಯಿತೇಶ್ವರೋ ಹಿಂದೆ | ನುತ್ತಿರಲ್ಕತಿ ಗಗನಭೂಶುಚಿ ರವೀಂದ್ರರು | ಷೋತ್ತಮಷಯಕ್ಕು ಮಾಪತಿ ಜನಕನೆಂದು ಕಾಶೀಖಂಡಮುವುದೇ || 10 || ಇರದೆಮೇಣ್ t ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವ್ಯೂರೆನುತ್ತೆ ಮ 1 ಈರರೆ ಇಂದ್ರಾ ಗೋರ್ಧಿಯಾಂ ತವಯಮಸ್ಯೆಯೆನು | ತಿರದದು ಚದರುಣಸ್ಥೆಯೆಂದೆನುತ್ತು ಶಶಾಂಕಸ್ಥ ಜನಿತಾಯಿನುತ್ತುಂ || ಪರಮೇಶ್ವರೋಯೆನಲ್ಲಾ ಕಕ್ಷಿತೀಂದ್ರಾಗ್ನಿ ವರಮತಿತತಿಗೆ ನಿನಗೆಯದವರುಣಶಶಿಗಳೆ | ಕರನೆನಿತ್ಯವೆಂದಶರಭೋಕ್ತಿ ನರಸಿಂಹಂಗೆ ಕಾಳಿಕಾಖಂಡದೊಳಿದೇ || 103 11 + ಪರಾತ್ಪರತರಂಚಾತುಃ ಪರತತ್ಪರತರಂಧ್ರುವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇಜನಕಂವಿಷ ರ್ವಕ್ಕೆ ರ್ವಾಿಸ್ಸದಾಶಿವಃ || ಆದಿತ್ಯ ಪುರಾಣ,

  • ಉಮಾಸಹಿತೋದೇವ ಸೋಮಣತ್ಯುಚ್ಯತೇಬುಧೈಃ | ಸುವಕಾರಣಂನನ್ನೋ ವಿಷೆರಪಿಚಶ್ರುತಿ-ಮತೀನಾಂಚದಿವಪೃಥ್ಯ ವನ್ನೂ ರಸವಜಿಣಃ | ಸಾಕ್ಷಾದಪಿ ಚವಿಸ್ಕೊರ್ವೆಸೋಮೋಜನತೇಶ್ವರಃ-ಕಾಶೀಖಂಡ,

tt ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವ್ಯೂರಿಂದ್ರಾ ರ್ಥಿಾಂತಮಸ್ಯಚ ( ವರುಣಸ್ಯ ಶಶಾಂಕ ಜನಿತಾಪರಮಳ್ಳರಃ-ಕಾಳಿಕಾಖಂಡ 2