ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೯೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


173 ಪ ದ ದಾ ಜ ಪುರಾ ಣ ೦. ಸಲೆನಮೋವಿಷ್ಣವೇಯೆನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮುಮ | ಮಲಿನ ಪರತತ್ವ ಮುಂ ಘನಪರಂಜ್ಯೋತಿಯುಂ | ಜ್ವಲಿಸ ಪರಮಾತ್ಮನುಂ ನಾರಾಯಣಂದಲವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೀಶನಿಂದ್ರಂ || ವಲಮಕ್ಷರಂ ಪರಮನುಧ್ಯರಾಜನವನಲಘುತೆ ಯಿನೀವಿಶ್ವದೊಳಹೊರಗನೆಯ್ಲಿ ಯವಿಚಲಿತನಾಗಿಪ್ಪಣನಂತೊಪ್ಪುವ ಮಹಾವಿ ಷ್ಣು ವಿಂಗೆವಂದಿಪೆನೆನುತ್ತು೦U 181 || ಅನುವದಿಸಿಪಲವಂದದಿಂದೆ ನಾರಾಯಣೋ | ಪನಿಷತ್ತುವುಂ ಯಜು ರ್ವೇದಾದಿಗಳು ಮಿಂತು | ಎನುತಿಸುತ್ತಿರೆ ವಿಷ್ಣು ವೇದವೇದ್ಯದಲಲೆಂಬುದೆ ತಣ್ಮುಸಿರೆನೇ || ಘನಗುರುವರಂನಸುನಗುತ್ತೆಂದ ನೆಲೆವಾದಿ | ನಿನಗೆವೇದಾ ರ್ಥವಿನಿಸುಂ ಬಾರದೆಂತೆಂಬೊ | ಡನುಪಮಿತ ನಾರಾಯಣಾಸ್ವಯಂ ಶಿವನಾ ಮದೊಳಗೊಂದು ಗೌಣನಾಮಂ || 18 || - ಎಂತೆನಲ್ಲಾ ರಮೆನೆ ಜನಸಮೂಹಂದಲೋ | ರಂತಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಂನಾರಾ ಯಣಂ ತಿಳಿವೊ | ಡಂತಪ್ಪವರ್ತನಂ ಶಂಭುವಿಂಗಲ್ಲದಾ ವಿಷ್ಣು ಗಿಲ್ಲೆಂದುಸಿ ದ್ವ೦ & ಅಂತರಿಂನಾರಾಯಣಾಖ್ಯ ಶಬ್ದ ಕರ್ಥ | ಮಂತರಾತ್ಮತ್ವವಾ ಪರಿಯ ನೆಸೆವೀಶ್ವರಂ | ಸಂತತಂನಾರಾಯಣಂ ಮೇಣವನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮುಂ ಪರತತ್ವ ಮುಂ | 183 || - ವರಪರಂಜ್ಯೋತಿಪರಮಾತ್ಮಂ ಸುರತ್ಯೇಷ್ಟ | ನೊರೆಯಲೇನಾತನೇ ಶಿವನನ್ಯರಲ್ಕು ಎ 1 ಸ್ಪುರಿಪಿಂದ್ರನಕ್ಷರಂ ವರಮಂಸ್ವರಾಜನವನೇ ವಿಶ್ವದೊಳ ಹೊರಗೆಯುಂ | ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರ್ಪ್ಪನೆಂದು ಮರೆನುಡಿಯಿ ನು | ಚೂರಿಸಿ ದಾಮ್ಮ ಯದಂತಸ್ಥ ಮಂ ತೆರೆದುಡಂ | ಗುರಿಸಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಯೆಂದೆನುತು ಮಾ ಸ್ನೇಸೌಮಹೇಶ್ವರೋಯೆಂದೆನುತ್ತೆ || 184 & ಸುತ್ತೇನೊಶಿವರಹಸ್ಯಮಿದೆ * ಈಶಾನೋಎ ನು * * * ಯನುತೆ ಕೃಷ್ಟೊಎನುತೆ ಮುದಂ ಬೆತ್ತು ವಿಷ್ಣು ರೆನುತ್ತೆ ನಾರಾಯಣೋಹರಿ ಬ್ರ್ರಹ್ಮಾ ಯೆನಲ್ ಸ್ಕಾಂದಮೇ || ಮತ್ತEವಿಷ್ಣುಃ ಪಿತಾಮಹೋಯೆಂದೆನು | ತೊ ತಂಬದಿಂ ಕೇಶವಃ ಕೇಶಿಹಂತಾಯೆ |ನುತ್ತಿದೆ ರವಿ * * * ಣದೊವಿಷ್ಣು ನುತಿ ಮುಕುಂದೋಯೆನುತೆ ಎಗತಜ್ವರೋi 185 | - + ಈಶಾನೆ + + + ಕೃಷ್ಟೊವಿಷ್ಟು ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಬ್ರ್ರಹ್ಮಾ ಅಜೋ'ವಿಷ್ಟು ? ಸಿತಾಮಹಃ | ಕೇಶವಃಕೇಶಿಹಂತಾಚ ಮುಕುಂದೊ?ವಿಗತಜ್ವರಃ | ನಾರಾಯಣಾಯಶರ್ವಾಯಲೈಂಗ್ಯ