ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೨೦೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


186 ಪದ್ಮ ರಾಜ ಪುರಾ ಣ೦ . ... ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಳಿ ವನಾಜ್ಞೆಯಿಂದಜಂ ಸೃಷ್ಟಿಯಂ | ಬಿತ್ತರಿಸಲೆಂದು ಸನಕಾ ದಿಸುತರಂ ಪಡೆದೊ ಡುಮಜ್ಞಾನದಿನವರ್ತೊಲಗೆ ಮೇಣ್ಮರೀಚಿಪ್ರಜ್ಞತಿನವ ಪುತ್ರರಂ || ಪೆತ್ತುತತೃಷ್ಟಿಯನೊಡರ್ಚಿಸಿಯದರ ಮದೋ | ತತೆಯಿನಾ ಸಭೆಯೋಳ್ಳಗತ್ಯರ್ತೃವಾ | ನುತ್ತರವೆನಗೆದಲಿಲ್ಲೆನೆ ತದನೃ ತಾಲಾಪದೊಡನು ರುಪ್ರಳಯಗೆ || 229 || ಏಕಾರ್ಣವಂದಲಾಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹರಿಮುಳಿದು | ಲೋಕೇಶನೊಡನೆಂದನೆಲೆ ನೀನೆಪರವೆಂದ | ದೇಕೆ ನುಡಿ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಪರವಾನಲ್ಲದುಂಟೆಯೆನೆ ವಿಧಿ ಕೋಪಿಸೆ | ಆಕಾಲದೋಳ್ಳರಸ್ಪರವಿರೋಧಂಪು | ಜೋಕೆಯನುಳಿದು ಯು ದ್ದ ಮಂಮಾಡುತಿರೆ ಭವಾ | ನೀಕಾಂತನಾಹಗ್ಗಜರ ಮಧ್ಯದೋಳ್ಳರಂಜ್ಯೋತಿ ರಾಕಾರಮೂಗಿ || 230 || ಆದಿಚರಮಂಗಳ೦ಕಾಣಿಸದೆ ಶಿವನತುಳ | ದೇದೀಪ್ಯಮೂನತೆಯಿನೆಸೆವು ತಿರೆ ತಲ್ಲಿಂಗ | ದಾದಿ ಚರಮಂಗಳನರಿವೆನೆಂದು ಹರಿಯಜರ್ಸ್ಪಂದಿಸರ್ದುಗಳಾ ಗುತೆ || ಮೇದಿನಿಗೆನಭಕೆಷಾಯ ರಸಿಕಾಣದೆ ಬಳ | ಉಾದಿ ದೇವನಪೊರೆಗೆಬಂ ದು ಕೃಪಣೋಕ್ತಿಯಿನ | ನಾದಿಮಲಸಂಸಾರರೋಗವೈದ್ಯಾಯಯೆಂದೆ ಬಹುವಿಧದೆನುತಿಸಿ || 231 || ಭೀತಿಯಿಂಹ್ವಾಪ್ರಣತಿಗೆಯ್ದು ಕೀರ್ತಿಪ | ಗೊFತು ತಲ್ಲಿಂಗದೇ ಕೃತ್ಯಕ್ಷನಾಗು | ಪ್ರೀತನವರಿಷ್ಟಮಂಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಿದನೆಂದು ಧರ್ಮಸಂ ಹಿತೆಯಲ್ಲಿದೆ || ಮೊತೇನೆ + ಮಧ್ಯೆತಯರ್ದೃಶ್ಯತೇಯೆನುತೆ | ಜಾತವೇ ದಾಸ್ಥಾಣರುದತಿಷ್ಟದೆಂದೆನು | ತಾತೆರದೆ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪ್ರಾಯೆನುತೆ ಯಜು ಸ್ಪಿನಲಿಂಗಸೂಕ್ತದೊಳಿದೇ 11 232 || ದೇವತ್ವ ಮಂಪಿಂಗಿಸೂಕರತ್ವ ವನಾಂತ | ಧೋನಿಷ್ಟಪಕ್ಕೆ ಯರಸಿ ಶಿವನಡಿಗಣ | ದಾವಿಭುವನೇಶರಣ್ಮಕ್ಕು ಕರುಣಂಬಡೆದಹರಿಯೆಂತಭಂಗ ನುಸಿರೆ || ಆವಿಧಿಯನೋರ್ಮೆ: ಮೇರುವಿನೊಳು ನಿಗಳಧಿಕ ದೈವವಾದುತಿ *ಪೆನಿನಗಧಿಕವಾದ | ದೈವವುಂಟೇ ತಾನೆದೈವವೆಂದೆನಲಜನಪೊರೆಗೆಹರಿ ಬಂದು ನುಡಿದಂ || 233 ||

  • ಮಧ್ಯೆತಯೋ ರ್ದೃಶ್ಯತೇಜಾತವೇದಾಸ್ಯಾ ಸುರುದತಿಷ್ಟತೆ ಭುವನಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾ-ಲಿಂಗ

, - - +++ + ++ --- ಸೂಕ್ತ.