ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೨೧೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


196 ಪದ್ಮ ರಾಜ ಪುರಾಣ ೧೦ ಆದಿಶಿವನಂಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಭಾಂತಿಯಿಂದೆವಿ ಬ್ಲ್ಯಾದಿಗಳ್ಳರತತ್ವ ವೆಂದು ಪೇಳ್ತವು ಸಕಲ | ವೇದಂಗಳೆಂದೂಲ್ವರರೆಬರಜ್ಞರ್ವಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯಾಬಿಲಾ ಬೃ೦ಗಳಿ೦ || ಆದರಿಸಿಪರತತ್ವವೆಂದುಸಿರ್ದು ದಿಲ್ಲ ತ | ದ್ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಕೃತಿ ರಾಣಪ್ರಕೃತಿಗಳೆಂ | ದೋದುತಿದೆ ಪಾರಾಶರಂ ತನ್ನಿ ಮಿತ್ತದಿಂಪರತತ್ವವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಂ || 274 || ಮನವಾರೆ * ನೈವನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಣುರೆಂ | ದೆನುತೆ ಕೇಶವಶ್ರಿರ ಚ್ಯುತಏವಮೆಂ | ದೆನುತುಮಾಡೀನಿನಾಮಾನಿತಾನಿಯೆನು ವಿಷ್‌ ಮೂ ರ್ತಿಷುಯೆನೆ || ಅನುನಯದೆ ತಾಂತಥಾ ಪೈತಾನಿನಾಮಾನಿ | ಯೆನೆಯೋ ಗವ್ಯತ್ಯಾಕಥಂಚನ ಯೆನುತ್ತೆಮ | ನಲವಿಂದಂತೆವರ್ತಂತೇಚ ಯೆಂದೆನು ತುಂ ಶಿವೇತಾನಿಯೆನುತುಂ || 275 |.. ಅನುವಿಂನಮುಖ್ಯಾನಿಯೆನೆ ಪರಸ್ಯ ಹಿಯೆನ | ಊನಚಾಕ್ಷನಾನಂಗಳಲ್ಲಿ ಯುಂ ಪರತತ್ವ | ವೆನಿಸವಿದುನನ್ನಿ ಯೇ ನಾನುಂ ಪ್ರಯಾಸದಿಂಬರೆಯೋಗವ್ಯ ತ್ರಿಯಿಂದೇ || ಅನುವದಿಸಿದರ್ಥವೆಂದರಿಯದವು ಮುಖ್ಯವೆಂ | ದುನಿಬದ್ದಿ ಸಂನ ರಕಿಯೆಂದು ಮನುವಾಕ್ಯ ಮುಂ | ವಿನುತಪಾರಾಶರಮುಮಿದೆ ಯಂತರಿಂ ಹರಿ ಯದೆಂತು ಪರತತ್ವವೆನಿಸಂ || 276 || ಎನಿತಜ್ಞನೋನೀ೦ ... ಯಏವಪರಮಂ ತತ್ವ | ಮೆನುತೆಯಸ್ಮಾದನ ದೆನುತುನತತ್ವತೋ | ಯೆನೆಸವಸ್ಸಯೆನುತುಂ ಸದಾನಂದಸ್ವಿಯಾಖಲು ನೆಸವೂಜಿತೋ || ಎನೆಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣಾದಿನಾಮಾನಿಯೆಂ | ದೆನು ತುಂನಸಾ ಕ್ಷಾದೆನುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನೋ | ಎನುತೆನಾಮಾನೀತಿಯೆನೆ ಪರಿಜ್ಞಾನಮೆನೆನಾ'

  1. ತಪಸಫಲಂ || 277 ||
  • ನೈವನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಟಃಕೇಶವ ರಿರಚ್ಯುತಃ | ಏವಮಾದೀನಿನಾಮಾನಿತಾನಿ ವಿ ಜ್ಯೋಮರ್ತಿಸು|| ತಥಾಸ್ಯೆ ತಾನಿನಾಮಾನಿ ಯೋಗವ್ಯತ್ಯಾಕಥಂಚನ | ವರ್ತಂತೇಚನೆ

ನಾನಿನಮುಖ್ಯಾ ನಿಪರಸ್ಯಹಿ:-ಪಾರಾರರ-ಮನು, ... ಯ ಏವಪರಮಂತತ್ವಂ ಯಸ್ಸಾದನ ತತ್ವ ತಃ | ಸಶಿವಸ್ಸ ಸದಾನಂದಸ್ಸಯಾಮಿ ಲುಸಪೂಜಿತಃ || ನಾರಾಯಣಾದಿ ನಾಮಾನಿನಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಮಾತ್ಮನಃ | ನಾಮಾನೀತಿಪರಿಜ್ಞಾನಂನಾ ಲ್ಪಸತಪಸಃಫಲಂ ಪರಾತ್ಪರತರುತತ್ವಂ ಪರನಾಮಶಿವಃಖಲುನೇತರಃಸತ್ಯಮೇವೊಕ್ಕಂ ನಹಿ ಸಂಶಯಕಾರಣಂಗಿ ಮನುಸೂಕ್ತಿ