ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೭೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


54 ಜ ಪುರಾ ಣ ೦, ಊರ್ವಶಿಗೊಗೆದವಶಿಷ್ಟಹೀನನೇ ಇವರ | ಪೂರ್ವಶಾಂಭವದೀಕ್ಷೆ ಹಿಂದೀಲೋಕಕ್ಕ | ಬರ್ವಪೂಜ್ಯತೆಯಿಂದೆಮೆರೆದುದಿಲ್ಲಾ ಕೀಟನಕಟ ಮ. ಧುಪಾಲಂಬದಿಂ || ಉರ್ವತೇಂಮಧುಪನಾಗದೆ ಮಲಿನಚೀವರಾಂ | ತರ್ವತಿ್ರ ಯಾದರತ್ನಂನಿಂದ್ಯಮೇಶಿಲಾ ಪೂರ್ವಮಳಿಗೆಸೆವ ಲಿಂಗಂ ಶಿಲೆಯೆ ತದ್ವಿಧಿಯೊ ಕೇಶಾರ್ಚಕಂಮೆರೆಯನೇ || 15 || ಅರರೆದುರ್ಚ್ಛಾತಿಸಂಭವನಾಗಿಯುಂಭ | ನುರುಪೂತನೆಂತೆನಲ್ವಾಷಾ ಣದಲ್ಲಿ ಶುಭ | ಕರಹೇಮನಾಕಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಕದಲ್ಲುದೃಪದ್ಮಂ ಜನಿಸಿ ಯುಂ || ಪರಮಸೇವ್ಯತೆಯಿಂದೆ ರಾರಾಜಿಸಂತೆಯೂ | ವರ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ'ಶರಣ ರೇಕುಲಜರಂಬವರಬಾಯನೆಡದ ಕಾಲ್ ರ್ಸ್ವೀನಿಂಮುಟ್ಟುತಿದೆ ವೇದಾಂತತತಿ ಮೆಂತೆನೆ || 46 || ಒತ್ತಿ ಯಪಿವಾಯೋಮೆನು ಚಂಡಾಲೋಯೆ | ನುyದುಶಿವೇತಿವಾ ಚಂವದೇನಯೆನು | ಕೆತ್ತಿಸಹಸಂವದೇನ ಸಹಸಂವಿಶೇನಸಹಸಂಯೆ ನುತ್ತೆ || ಮyಂವಸೇನಸಹಭುಂಜತೇ ಹಿಂಬ | ನಿತ್ತುಕಿಯಿಂಶ್ವಸಡನಾ ದೊಡಂ ಶಿವಯೆಂಬ | ನುಮನವನಕೋಟೆ' ನುಡಿವು ದೊಡನೆಯೆ ನಡೆವುದೊಡ ನಿಪ್ಪದೊಡನುಣ್ಣು ದು * || 17 || ಎಂದುಜಾಬಾಲೋಪನಿಷದುಕ್ತಿಸಾರುತಿರೆ | ಮಂದಮತಿಗಳ ನುಡಿಗೆ ಕಿವಿಗುಡುವರೇನೃಪಾ | ಚಂದದಿಂಶ್ವಪಚೋಪಿಯೆನುತಟ್ಟುತಿ ಮುನಿಶ್ರೇ ವ್ಯಾ ಯೆನುತೆ ಸತ್ಯ ಕೆ || ನಿಂದುಶಿವಭಕ್ತಾದಿತಾಧಿಕೋಯೆನುನಲ | ವಿಂದೆ ಶಿವಭಕ್ತಿಯೆನುತುಂವಿಹೀನಸ್ತುಯೆನು | ತಿಂದುಂದ್ರಿ ಬೋವಿಯೆನುತದುವೆ ದಲ್ ಶ್ವಪಚಾಧಮೋಯೆನುತೆ ವಿವಿಧವಿಧದಿಂ $ || 4 ||

  • ಅನಿವಾಯಶ್ಚಂಡಾಲುವೆ... ' ನಾಚುವದೆನ ಸರ ಸಂವದೆ! ನಸಹಸಂ ವಿಶೆತ್ತೆ? ನಸಹಸಂವಸೇನಸಹಭುಂಜತೆ 18 ಜಾಬಾಲೋಪನಿಷತ್,

$ ಶ್ವಪಚೋಪಿಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಭಕ್ಕಾ ದ್ವಿಜಾಧಿಕಃ | ಶಿವಭಕ್ತಿನಿಸಿನಸ್ತು ಟೋಪಿ. 'ಪಟಾಧಮಃ || ಶಿವರಹಸ್ಯ.