ಪುಟ:ಪ್ರಬಂಧಮಂಜರಿ.djvu/೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ವಿಷಯಸೂಚಳ. ಆL 46 ೧೪೩ 28, 51, ಹೂಗಳು 45, ಪುಸ್ತಕಗಳು ೧೩೪ 24, ಪುಸ್ತಕಭಂಡಾರಗಳು ೮೮ ದೇಶಾಟನೆ ೧೩೭ 25, ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾ. 47. ನದಿಗಳ ಉಪಯೋಗ | ೧೩೯ ಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನ : fo 48, ಹಿಂದೂದೇಶದ ಅಂಗಡಿಬೀದಿ ೧೪೧ 26, ಖಾ ಣಿಹಿಂಸ ೯೧ 49, ಹವಾದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗ. 27, ದಿನ ೯೪ ಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ನೇಹ ೯ 50, ಸೋಮಾರಿತನ ೧೪೬ 29, ಕಾಲೋಪಯೋಗ ೯೮| ಐಶ್ವರ್ಯ ೧೪೮ 3೧ ಕಸಬುಗಳಲ್ಲಿ ಆವುದನ್ನು ಆಶ್ರ. ಕ್ಷಾಮಗಳು ೧೪೯ ಯಿಸಬೇಕು ? ೧೦೦ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ೧೫೧ 31 , ವೃಂತಪುಕಗಳು ೧೦೨ 54, ಆರೋಗ್ಯ ೧೫೪ 33, ರೈಲು ೧೦೫ - 55, ಸೈರಪ್ರಯತ್ನ ೧೫೬ 33, ಪೊಸಾಫೀಸುಗಳು ೧೦೭ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ೧೫೮ 34, ಹಿಂದೂದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷರ , ಸುಗ್ಗಿ ಯ ಕಾಲ CLo ಆಳಿಕ ೧೧೦ 58. ಅಂಗಸಾಧನೆ ೬೨ 3ಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತ ೧೧೨ 59, ಪದ್ದತಿ ೧೬೫ 36, ವ್ಯಾಪಾರ ೧೧೪ 60, ೧೬೭ 37. ಸ್ವಾರ್ಥಪರತ್ವ ೧೧೭ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳ ೧೧೯ ಸಾರಾಂಶಗಳು ೧೭೧- ೧೮೪ ೧೨೧ ಕಾಗದಗಳ ಬರವಣಿಗೆ ೧೮೫-೧೮೭ ಅಚ್ಚು ಹಾಕುವದು ೧೨೪ ಕಾಗದಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ೧೮೭-೧೮೯ 41. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ೧೨L ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕಲವು 42. ರಜಾದಿನಗಳು ೧೨೮ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ೧೦೦ 43, ಮಳೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ೧೩೧ ಶಬ್ದಾನುಕ್ರಮಣಿಕ ೧೯೩ 41, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು೧೩೨ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸೂಚೀಪತ್ರ ೧೯೫ ಸತ್ಯ ತೃಪ್ತಿ ಯುದ್ಧ ~-~ ~