ಪುಟ:ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆ.pdf/೩೦೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


263 UÀw - 21 ±ÀÆ£Àå ¦ÃoÀaÀ § ̧ÀaÀ ¤«Äð1zÀ aÀZ À£À CμÀÖzÀ1⁄4ÀPÀaÀÄ®zÀ oÀÆ UÀ®è »rzÀÄ ±ÀÆ £Àå1AoÁ ̧À£ÀPÉÌ zsÀaÀ1⁄4Á®AiÀÄaÉwÛvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀzÀ 2 ̄ÉAiÀÄ°è ¥À2ÑaÀÄzÁégÀaÀÄA vÉUÉzÀÄ £ÉÆ ÃqÀÄaÀgÉ «¥ÀjÃvÀ KPÉÆ Ã ̈sÁaÀaÉA§ÄzÉÆAzÀÄ PÀA§ CzÀPÉÌ C£ÉÃPÀ avÀæAUÀ1⁄4ÀqÀVzÀ ¥Àæ ̈sÉAiÉÆ 1⁄4ÀUÉ §æoÀägÀAzsÀæaÉA§ aÀÄ ̧ÀÛPÀzÀ aÉÄ Ã ̄É ¥ÀaÀ1⁄4ÀoÁgÀzÀ ¥ÀAdgÀaÀÄA PÀn Ö ¥ÀAZÀ aÀiËQÛPÀzÀ aÀi Á ̄ÉAiÀĤ1⁄2AiÀÄ©lÄÖ aÀÄ®PÀÄ aÀÄ®Q£À £ÀqÀÄaÉ PÀn ÖzÀÄaÀÅ £ÀaÀgÀvÀßzÀ UÉÆ AqÉAiÀÄAUÀ1⁄4ÀÄ PÁ1⁄2PÉAiÀÄ PÀ¥ÀàqÀaÀzÀPÉ aÉÄ Ã®Ä oÉÆzÀPÉ G®Ä»£ÀgÀ1⁄4É ̄ÉAiÀÄ §1⁄4À ̧ÀÄzÉÆ ÃgÀtaÀ PÀn Ö zÀ±ÀaÁAiÀÄÄUÀ1⁄4À£ÉÆAzÀÄ aÀiÁr °AUÀ ̧ÀÄRaÁAiÀÄÄaÀ ̧ÀAvÉÊ1 D®aÀl ÖaÀA aÀiÁr ®A©1zÀ aÀÄAzÁ¤®£ÀA aÀÄ®UÀA aÀiÁr oÀgÀÄμÀ¤ÃaÀ aÀ ̧ÀAvÀ£À ZËPÀaÀn ÖUÉAiÀÄ D ̧À£ÀaÀA aÀiÁr £ÀaÀ£Á1⁄4À ̧ÀÄ£Á1⁄4ÀzÉÆ 1⁄4ÀÄ aÉÆ gÉaÀ ±À§ÝaÀÄA ±ÀÄPÀ¦PÀ ̈sÀæaÀÄgÁaÉÆÃzÀaÀÄA aÀi Ár ¥ÀgÀaÀıÁAwAiÉÄA§ ±ÉÊvÁåPÁgÀ ̧ÉÆ ÃAQ£À ZÀÆ vÀ¥sÀ®AUÀ1⁄4ÀA oÁ1