ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೩೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಒ ಹತ ಥ ಮ 2 ಸಂತ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನೋದಿ ಸರಾಲಂಕಾರ ಶೋಭಿತಮಾಗಿ ಸಮಸ್ಯಜನರಿಂದ ಭಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಬೀದಿಯೊಳು ಹೊರಟು ನಿಜಾಲಯಮಂ ಹೊಂದಿ ಸಮ ಭೋಗಂಗಳನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಲಕಾಲಂ ತೊರದು ಹೀಗಿರುತ್ತಾ, ಒಂದಾನೊಂದುಕಾಲದೂಳು ಕಾಂಭೋಜದೇಶ ದೊರ್ವ ಶಿಲ್ಪಿಯು, ಮರಡಿ ಕೀಲುದುರೆಯಂ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ದೇವಸೇನ ಮಹಾರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಓ, ಆ ಕು ದುರೆಯಂ ತೋರಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿಾ ಭೂಪಾಲರೆ ? ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ ಲಾಲಿಸ ಬೇಕು, ಕುತೂಹಲದೊಡನೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲೋಸುಗ ತಂಟರು ಕುದುರೆ ಯು, ಸಾಧಾರಣವಾದುದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿನ ಅತಿಶಯವು ವಿಜ್ಞಾವಿಸುವೆನು ಈ ಕುದುರಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಇದರ ಬಲಕಿವಿಯ ತಿರುಗಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಯುವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಎಡಗಿವಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ತರುವದು, ಒಂದು ಪಕ್ಷದ + ಲುಂಧದಮೇಲೆ ಕಾಲೂರಿ ಮೇಲಹತ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಮಂ ಬೇರೆ ಕಾಲಿನಂತಾಡಿಸಿದರೆ, ಕಾಲೂರಿ ಹತ್ತಿದ ಕಡೆ ತಿರುಗುವದು. ಹೀಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಿರಗಿಸಬಹುದು. ಇದರುದ ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರವ್ಯವc ಗಭಿ೯ ಕರಿಸಬಹುದ, ಮೂರು ವರುಷಗಳಿಂದಲA ಶ್ರಮಹೊಂದಿದನ೦ಗೈದಿರುವನು ಇದಕ್ಕೆ ಹರಡುಸಾವಿರ ವರಹಗಳು ಮುಲ್ಕಿ ರುವದು ಶಿಶಾಸ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಇದರಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಿನಗೆ ಬಹುಮಾನಮಂ ಸಹಾ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವೇ, ಆ ಕುದುರೆಯ ಸಮರಿ ಸಲು, ದೇವಸೇ ನಮಹಾರಾಯನದc ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅತ್ಯಾನಂದಾಶ್ ರೈ ಮಗ್ನನಾಗಿ ಅದಂತನ್ನ ಕುಮಾರಕರಿಗೂ, ಆ೦ತಃಪ್ರರಂಗಿನೆಂರಿಗೂ , ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕಳುಹಿ ಸಿಕೋದ್ಯನು, ಅವರೆಲ್ಲರನೊಡಿದ ಬ ಕಲಾ ಕುದುರೆಯ ಸಿ.ಸಾದಾ ಶ್ರೀ ಆವತಿಯ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಸಿದು, ಈ ಕೆಳದ ನಿರುತಿ - ೬ ದರ ಚರಿತ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಕ೯ಣಿಸಿ, 'ನಾಶ ಪರವಳಲ್ಲ ಇಗಿ, ಎಪಂಗ೯ ಗೌಡಿಯಂ ಕರೆದು, ಸುವಣಾ೯೦ಗಿಯೇ ಕೇಳು ! ನಮ್ಮ ತಳ ಸೆಯು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುದೂ ರವಾಗಿ ರ್ಪದ, ಹೊಗಿಬರುವ ಈ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ : ? ಬರುವದು ಬ ಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿಪ್ಪದು 14 ಕದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹು ಸಹಾಯಕರ ವಾಮದು, ಈ ಯಶಮಂ ಅವಶ್ಯ ಕದ ಪರಿ ಒ.ಪಿ ತನ್ನ ಮನವಯಂ ಮಾವಾಜೀ೦ರವರಿಗೆ ಬಿನ್ನೆ ಸುವದೆಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ, ಆದರಂತೆಯಾಸೇವಕಳ ಆ ರಾಯನೊಳರಿಕೆಮಾಡಿ, ಅದನಾ ಸಿದಾತಿಗೆಂರಣ್ಯ ನು ಹನ್ನೆರಡು ಸಹಸ್ರಮ ಹಗಳಂ ಮತ, ಬಹುವನಾರ್ಥವಾಗಿ ನನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನ ಶಿಲ್ಪಕನಿಗಿ ತ್ತು ಆ ಅಶ್ವಮಂ ಭಂಡಾಗಾರದೊಳು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದ, ಆ ಶೀಲವತಿಗೆ ನಿಷೇಕಪ್ರಸ್ತಮಾಗಿ, ದಂಪತಿಗಳೀರರೂ ಸಕಲ ಭೋಗಂಗಳನ್ನ