ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೮೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೦) ಜಯನೃಪಕಾರಿ. ೧೬೩ - ೧ ೧೧•• • • • • • • • • •

• • • ವಿರಹವನಾಗಿಸಿ ಗಂಡಿಗೆ ಬಲಿಕಾ | ಬರಡು ಮೊಗಗಾಣಿಸಿ ಕೆಯಿಸಿ ನವ | ಸುರತಂಗೆಯಿಸುವಳಂಗನದಾಚಾರಿವದನಳಪಿದನು || ೪೦ ಧರೆಯೊಳ ದುರದೊಳಾಚರಿಸದ | ನರರೋಗತಿಗೆ ನಡವರೆನೆ ಕೇಳ್ತಾ | ನರಕದಂದದಿನಿ ವರೆನುಬವವು ಭೂತಳಕೆ !! ಕರಿದುಂ ಸತ್ತಾರದೊಳೊಲವಿಂದಾ | ಚರಿಸಿದರೇಗತಿಗೆಯು ವರಿನಲು || ಸುರಲೋಕದ ದೆಸಗೋವಗೆ ಸಾವು ವಾಪಾರಿವವ || ೪೧ ಮುಂದೇತರಮುದದಿಂದ ವಗ್ರರ | ಸುಂದರಿಯಾಗುರಾವತವಂ ಎn | ವಂದು ಸಲಹಿ ಹಿರಿದ ಬೊಳಂ ಪಲಸಗಲ ಕಳೆಯುತಿರೆ !! ಒಂದಾನೊಲದು ದಿನದ ನಡುವಗಲೋಳ - | ಕಂದರ್ಪವಿದಾರಣನೆನಿಸಿದ ಮುನಿ || ವೃಂದಾರಕನೋರ್ವ೦ ಕರಿಗಗಳ ಪುರವರಕೆಯಿದನು || ಸುದತೀಜನಮಂ ಮುನ್ನ ತೊ ದ | ಸುದತೀರೋಚಿತವಾಂಸವನನ್ನೂ ೪ | ಪುದುಗಿಸಿ ಕೊಂಡಿರ್ಪುದು ಮತವಲ್ಲೆನುತುಬುಡಿಕುಲತಿಲಕಂ || ಬಿದ೦೨ ರುಧಿರರಸವಾಂಸವನಂ | ಪದಸಿಂ ಪೊ ಬವಡಿಸಿರನೂ ಎನಲೇ | ಏದುದಂಗ ಎnಯೆಲು ನರದಿಂರ್ಗ ದ ಜಂತದ ತೆ ಬದಿ ||೪೩ ತಪದಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತನುವಿರಬೇಕೆನು ! ತಪಗತದೋಷಾಲಂಕೃತನಾಪದ | ರುಪತಿ ತಪ್ಪದು ಸರಪಣಿಗೆನುತೋಂವಾವರಂ || ಚಪಲತೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೆಲನಂ ನೋಡು | ತುಪವಾಸಂತರದೊಳೆ ಬಡಬಡನಾ : ಕೃಪಣಂ ತರಿಗೆಗಳ ನಗರೀವೀದಿಟೋ೪ರದದನು ||೪೪