ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೭೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪಂಚಮ ಸಂಧಿ. - 1 - ಸೂಚನೆ ನೆರೆದ ನರೇಂದ್ರ ತನುಜರಿರ್ದ೦ದದಿ | ವರರೂಏನೊಳೆ ಜಯನಂ ಜಯಲೂ | ವರನಬಲಾವಣಿಯಂ ವರಿಯಿಸಿದಂ ಧರಂ ವಂದಳು !! ನರಸಾಲಕನಂದನವಿತತಿ ಸಯಂ | ಬರಸಾಲೆಯೊ೪ರಲyಲಕಂಸನ | ವರನತಿಯಮಿತಪ್ರಭೆಯ ಹೆಸರಿನವಳಾ? ಬರಿದುಂದು | ಗರುವೆ ಸುಲೋಚನೆಯಂ ಹೊಸಹನೆಯೊಳ | ಗಿರಿಸಿ ಎಕ ಹರಿಸಂ ಮಿಗೆ ಸಕಲಾ ! ಭರಣಕೆ ಮೊದಲೆನಿಸುವ ಮನಮುಂ ಮಾಡಿಸಲೆಳಸಿರು || ೧ ತರುಭ್ರಮರಸಮಿತಿಗತೋತ್ಸಲ || ದರ ರಸವನ್ನುವಂತೆ ತಮಾಲೋ | ತರಲತಿಕೆಗೆ ಕರ್ಪೂರವಿತ್ರಿತವಾರಿಯನೆ ತಿವಂತ !! ತರುಣಿದು ತಲೆಗೆಣೆದನೆ೦ದುಗುರಿಸ | ವರಸತಿಯುಗುರೆಸೆದುದು ಕಾರ್ಗಲದ | ಕರಿದಮುಗಿಲ ಹೊ೦೨ ಬೋಳು ಹರಿದಾಡುವ ಕಿವಿಚಿನ ತಂಗಿ || ಒಲವಿಂದುಗುರಿಸ ವನಿತೆಯು ಕಂಕಣ | ದುಲಿವೆಂಬೆಳಗಂ ಕೇಳುತ ಮಿಗೆ | ನಲಿವ ನವಿಲ ಗnಯಂದದಿನಾಕೂರುಗುರ್ಗಳ ಹೊಳಹಟ | ಎಲಸಚ್ಚಂದ್ರಿಕೆ ತನ್ನೊಳವರಿಯಲಿ | ನೆಲಸಿದ ಭೀತಿಯನು ನಡುಗುವ ಕ | ಅಲೆಯಂದದಿನಲುಗಿದುವಳಕಾಳಿಗಳಾರಾಜಾಟಿಯಾ || ೩ ಅಲರ ಸರಕ ↑ಬಾಸಣಮಿಕ್ಕುವವಲು || ಲಲಿತಾಂಗಕೆ ನವಚಂದನಪಂಕವ | ನೊಲವಿಂ ತಿಮಿರಿ ಎಂಕ ಹೂವಿನ ಹೊಂಗಾಲ ಸಿಯೊಳಗಿರಿಸಿ | 2. ಬಾಸಟನಿ ಕ || ಗ|| -