ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೮೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾಂ ೭3 ಆಲಯದ ಪೊಡಮೇಲುದ೬೦ ಸೆಂಗುವು 1 ನಿದತ್ತೆನುತೆತ್ತುವ ನೆವದಿಂ ವರ | ಕಲಶಸನತಟವುಂ ನನುಗೊತ್ತೆ ಇದರಾಯರು || ತಳಿರ್ದಿ೦ತಿಗೆ ತಣ್ಣುಳಿನ ತಳಂಗಳ | ಬಳಗಂ ಪೊಸಬಲ್ಲದು ಜಂಗು ಪೊ | ಗಳಸದ ಸಂದಭದಲರ್ಧಂಬುಜದ ಕಗಂಟನೆ ನಡೆವಂತೆ || ವಿಲಸನ್ಮ ದುಪದದ ಘನಜಘನದ ! ಲಲಿತಾಂಗದ ಗುರುಕುಕದಮುಲಾನನ | ದೆಳನೆಣ್ಯಳ ತಂಡಂ ನಡೆತಂದುದಕಂಸನದ ಬಳಸಿ || ಗೋಂದಳಗೊಂಡೀತೆಂದಿಂದೆನ್ನುವ | ಕೆಂದಳಿರ್ಗಾ ೮ ಕೆಳದಿದುರ ನಡುವೆ ಮು | ನಂದಣಿವುಚ್ಹದಿಂದೆಂದಾಮಣಿಮಯಮಂಡಪ* || ಇಂದೀವರಲೋಚನೆಯೊರ್ವಳೆ ಕುರು | ವಿಂದಮಯ ಹಾವುಗೆಯಿಕ್ಕಲಿ ಪೊ | ನೃಂದಳದಿಂದಿದಳ ಮತೊರ್ವಳ ಕೈವಿಡಿದಾಕುವರಿ ||೪೦ ಬರುತಿದೆ ಭಾಳಾಂಬಕನದಟಂ ಮು | ದರ ಸರನ ಪಟ್ಟದ ನವಮದಕರಿ | ಬರುತಿದೆ ಬಹುಲೋಕವತೀಕರಣದ ಮೂರ್ತಿ ಮನದೆಗೊಂಡು !! ಬರುತಿದೆ ನವಮೋಹನದಧಿದೇವತೆ | ತ ರಿಪದಿ ತೊಲಗಿ ತೊಲಗಿಮೆನುತುಂ ಕಡು | ಭರದಿಂದುಘಡಿಸುವ ಕಂಚುಕಿಯರೆಸಿದರೆಎಲೆಯು ಮುಂದೆ ||೪೩ ಎಳಸಿದ ಬಹುಮುಕುರದ ಮಧ್ಯದ ಫು || ತyದು ನೆಲೆ ನಿಗೆ ಸೊಗಯಿಪವ್ರ ೮ ಮನ | ವೆಳಸಿ ಕರಂ ನಡೆನೋಡುತ ಕಾತರದಿ, ಪರಿವೇಷ್ಟಿಸಿದ !! ಇಳೆಗಾರ ಚೇತೇಗೃಹದೊಳೆ ಮಾ | ರ್ಪೊಳೆದುದು ತನ್ಮಧ್ಯದೊಳೊಪ್ಪುವ ನವ || ನ ನವಿಲೊಚನೆ ಸುಳಗೆ ಸುಲೋಚನೆಯೊರ್ವಳ ಕಡುಚೆಳ್ಳು ||೪೪