ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೯೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೬). ಜಯನೃಪಕಾವೃಂ V೩ - - - - - - -

  • * *

ಹೊಳಕೆಗೆ ಹೊಸ ವೀಳೆದುವೀದೆಂಬ | ಗ್ಗಳಿಕೆಯು ಪಂತದ ಪಲವಾತುಗಳಂ | ಗಳ ಪುವ ಕುಹಿನ ಸಂಬೋಗಗಳಂ ಕುಡವೇಡೆನೂಲಂ || ಘಳಿಲನೆ ಸಹಿವ ಸಲಿಂಬೇಡುವ ಭುಜ || ಬಲಶಾಲಿಗಳುಗತೆಯಿನುಲಿವ ಕಲ | ಕಲವುಭಯವ್ಯೂಹದ ದೂರ ದೊರೆಗಳ ಎಳಸಿನೊಳುದುದು || ೨೬ ಪಡೆವಳರಾಕ್ಷಣದೊಳೆ ಕೈ ಬೀಸಿ | ಕಡೆಗಾಲದ ಪೂರಾಪರದಿನ | ಕಡಲೆರಡುಂ ಮೇರೆಯನ್ನುಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪಿರಿದುಂ ರ್ಘಾರ್ಣಿ ಸುತ || ನಡೆದು ಮಹೀತಳ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿರದೆ | ಕಡುವಿಂ ತಾಂಗುವ ತೆದಿಂದಾಟ | ಲತೆಯಂಡುಂ ತಾಂಗಿದುವಾರುಬಟೆಯಿನದುಬುತವಸ್ಸಂತೆ | ov ಹಸಿದ ಹಿರಿಯಹುಲಿ ಹಸುವಿಂಡಂ ಕಡು || ಮಸ್ತಕದಿ ಹುಗುವಂದದಿ ಸಂಚಾಸ್ಯ | ಪಸುಳವಿಡಿಯ ವಿಂಡಂ ಕೆಳಗೆಳರ್ದ ದಿರದೆ ಹುಗುವಂತೆ || ಅಸಹಾದುಪರಾಕ್ರಮದಾಹವರಾ || ಕೆಸರೆನಿಸಗ್ಗದ ಭಟಸಂತತಿಲಿದಿ | ರಸುಹೃದ್ಧಲಮಂ ಲೆಕ್ಕ೦ಗೊಳ್ಳದೆ ಹೊಅ ವುದು ಭರದಿಂ || ಮಾಸತಿ ಮಾರುತಸಖಮುಖಕುಂಡಮು | ನೋಸರಿಸದ ಪುಗುವಂತೆ ಪತಂಗಂ | ಕೇಸುರಿದೊಳೆ ಬೀnಂತನುವಿನದೊಂದಾಸೆಗೆ ಬಗೆಗೊಡದ 11 ಮಾಸದದನಿಂತತಿಭರದಿಂದ ಮ || ಹಾಸೇನೆಯುಗುರ್ವ೦ ಕಾಣುತ ನೆದು | ದಾಸೀನದೆ ಹೊಕ್ಕಬಿದುದು ಛಟರೆವೆ ಹಳಳುವ ಸಮುದದೊಳು ||೩೦ ಎಕ್ಕೆಯೊಳೊಕ್ಕು ಪಳಂಚುವ ಸಾಂಗಿಂ | ತಕ್ಕು ವಿಂಗಕ್ಕೆ ಕತುಳಂ ಪೊರ್ಕುಲ | ಮಕ್ಕು ಕರಂ ಖಾಡಾಖಾಡಿಯೊಳುದಿಅರ್ದ ತಮ್ಮೊಳಗೆ || +, ರ್ದಂದದಿ, ಗ|