ಪುಟ:ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ.djvu/೧೭೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಮಾಡಿದು ಣೋ ಮಹಾರಾಯ, ೧೬೧ ಹಾಗೆ ತೋರಿತು, ಮುಂದಿನ ಕರ್ದು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎ ೮ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನು ಲೇಶವೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳವಳಗೊ ಇದೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಅಂತಿನವನ್ನು ತೊಡೆ ದುಕೊಂಡು ಹಳ ದೀಪವನ ಕಿರು , ಎಂದೂ ಬಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಡು ಬೆಟ್ಟಗಲಕ್ಕೆ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂದು ಹದುಡಿದುಕೊಂಡು ಗಂಧವನ್ನು ತೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬ ದ ದಾನ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು , ವಯ೦ ೨೦ನ ಕುಂಕುನು ಗಂಧ ಹುವು ಸಿ ಪಿ ಕುರನ ಮುರದ ನ ವದನ ದಕ್ಷ ಣೆ ತಾಂಬೂಲ ಮೊದಲ "ದನ , ಪುರೋಹಿ ತರು ಹೇಳಿದ ಏಧಿಗತ , ೬ ನಟಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ "ಕರನ್ನೆಲ್ಲಾ ನರ ದೊಡ್ಡವರಿ ಗೆಲ್ಲಾ ನಮಸ್ಕಾರಮಾ ಆದರ ೭ ಸೃಸರನ್ನು ಪಡೆದು ಹೂವಿನಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಂ ಣುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಮಾ ತೀ ತ೦ದಾಡುತಾ ನಿಂತಳು. ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ತಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎ ತಿದರು, ಚಿತಿಯ ಮೇಲಿನಿ೦ದ ಒ೦ದು ವಾಸಸ್ಯನ್ನು ತಂ ದು ನನ್ನ ಮನ ಕಗೆ ತಾಕಿದರು. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ವಾದವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಂಣಿನಿಂದ ಅಮಾ ಲೇ ಚೆಂಡು ತಾ ಅಮ್ಮ ತೆರಳಿ ದಳು. ಈ ಮಹತ್ತನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಂದಿ G A 21