ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೧೯೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


N ೧೮೪ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಸಂಧಿ ನಿರ್ಧರವಾದ ಮೋಹನಶಕ್ತಿಯೊಳ ಗನಿ | ರುದ್ಯನೆಂದೆಂಬ ಗಾರುಡನು || ಕಸದೆ ಕೆಲದಾಡುವ ದ್ವಿತಿಯಗ ಳ ಧ್ವನಿ ನಸುನೊಣಗಿದುದು || ೧೩ || ಅಸಮನಾಯಕರಾಸ ದಿನವಳಂಗೆ ಪೋ ಡಠಕಲೆಯೆಡೆಯ ಚುಂಬಿಸಲು ಬಿಸರುಹಸರಭ . . • || ೧೪ || ಬಲಿಸುವ ಬೇಕೆನೆ ಬಂದ ಕಾತುರಿಯವ ನಿಲಿಸುವ ನಿಜಲೀಲೆಯಲಿ | ಸಲಿಸುವಳ ನಳರ್ಧಿಯ ಕಾಮಕಲೆಗಳ | ಕಲಿಸುವ ಕೈಮಾಟದಿಂದ ||೧೫|| ನುಣೋಡೆಯೊಳಗೆ ನುಣೆಡೆ ತೆಳ್ಳೂಳು ತೋಳು ಹೊಂದಾವರೆ [ವಳ್ಳಿಯಂತೆ || ಬಂದಳಂದೊಡೆ ಮುರಿದು ಚೌರತೀತಿಯ ಬಂಧನ ನೆಗನರ್ಧಿಯಲಿ - ರಿಂಕಿದ ಕುಚಯುಗದೊಳಗಿಟ್ಟು ನಗಚಂದ, ವಂಕಿಯ ನುಣ್ಯಲ್ಲ ವಿಡಿದು ಕೊಂಕಿದ ಕುರುಳಿ ಬಿಂಬಾಧರನ ಕ ರ್ದುoಕಿದ ಸೊಗಸೋಜವಂತೆ || - ಸೆಳನೊಸಲೊಳು ಬೆನರ್ವನಿ ಪುಳಕದ ನವಿರ್ ಮಕುತಿಗೊಂಡ ದ್ವಿತಯ (ದಾಲಿಗಳು || ಮೊತಿವೆತ್ತ ಅಲ್ಲೆವಾತುಗಳ ಪುಗೆಯಿಂದ ನೆತ ಮರ್Gತೆಯನೆಮ್ಮಿದರು - ಅಧ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವಜಗುರು ವಿದ್ಯಾಸತಂತ್ರ ಕೌಳಿಕದಿ | ಉದ್ಯೋಗಿನಿ ರತಿಯ ವಿಷಯದೊತೆ ೬೦ ಸ ನಿವ್ವನೊ ಸುಗುಣಾನಿರುದ್ದ | * ಪೀನ ನೆಯ ಚಿತ್ರವನಿರ್ಕುಳಿಗೊಂಬು : ದೇನಚ್ಚರಿ ಕಾಮಸುತಗೆ | ವಿಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಸ ಕಲಿಸ ಗುರುಗಳುಂಟೆ ನೀನು ಲಾಲಿಪುದೆನ್ನ ಹೊನ್ನೆ | ಬೆಂಡೆದ್ದ ಬಲ್ಬಣು ಹೊನ್ನಳ್ಳ ನಿಡುಸುಯ್ ಕೊಂಡದಟದ [ವಿಗೆ ಹದಿ || ಗಂಡಹೆಂಡರು ಮರ್ಧೆಯನಾಂತು ತಿಳಿದೆದ್ದು ಕ೦ಡರು ತಮ್ಮ ಪೌರುಷವ!! - ಮಕರಾಂಕಸೂನು ಮಾನಿನಿರನ್ನೆಗಂಧೋದಕದಿಂದೆ ಕೈಕಾಲ ತೊಳದು| ಪ್ರಕಟಿತದಿವ್ಯತಾಂಬೂಲಚರ್ವಣದಿಂದೆ ಸೊಗವಟ್ಟ ರಂಗಸಂಗದಲಿ ||೨೨|| ನೂತನ ಸುಗುಣಶೇಖರ ಸೌಖ್ಯನ ಸೆ ತಾತ ಮಾವನರ ಹೆಸರು || ಆತನ ಸತ್ತಾತನಾರೆಂದು ಕೇಳಳು ಕ್ಷೇತಾದಳನೆ ನಗುತೆ ||೧೩|| ತಾವರೆಗ ಕಪ ನ ಕುಮಾರ ಣ ಣ ಭಾವನಾತ್ಮಸಂಭವ ತಾನನಿರುದ್ಧ | ಸಾವಂತನೆಂದಾಡಿದನು ||೨೬| ತನು||