ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೪೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಶಬ್ದಕೋಶ ೧೩೫ ಈಶಾನಕಲ್ಪ 4 ೭೯ ಎರಡನೆಯಸ್ವರ್ಗ | ಉಭಯ 1 ೪೨ ಎರಡು ಈ 3 ೫ ಎಳೆ | ಉರಗಿ 3 ೪೬ ಹೆಣ್ಣ, ಹಾವು ಉರುಪು 3 ೬೯ ಉರಿಸು ಉಕ್ಕಡ 2 ೨೭ ಗಡಿಯ ಠಾಣೆ | ಉಕ್ಕು 4 ೪೪ ಪರಾಕ್ರಮ,ಕೆಚ್ಚು ಉಗಿ 4 ೨೦ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆ | ಉರ್ಚು 1 ೫೫ ಹೊರಗೆಳೆ, ಕೀಳು ಉಗು 2 ೭೧ ಉಕ್ಕಿ ಬರು| ಉರ್ವತೆ 1 ೫೬ ಭೂಮಿ ಉಗ್ಗಡಿಸು 3 ೨೪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳು| ಉರ್ವೀ 4 ೪೮ ಭೂಪತಿ ಉಚ್ಚಳಿಸು 2 ೨೦ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೆಗೆ| ರಮಣ ಉಜ್ಜಳಿಕೆ 4 ೮೩ ಸುಪ್ರಕಾಶ | ಉಲಿ 2 ! ಉಡಿ 4 ೫ಳ ತುಂಡುಮಾಡು ಉಣು 3 ೨೬ `ಉಂಟಾಗು| ೧೪೯ 3 ೫೨ ಕೂಗು,ಬೊಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷ 1 ೨೭ ಮೇಲುಮುಟ್ಟದ ಎ ಉತ್ತರೋ 4 ೮೬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ| ಎಚ್ಚನೆ 3 ೫೫ ಜಾಣಾಸೆದನು | ಎಡೆಯಾಡು| ೩೧ ಲೆದಾಡು ಉದಧಿ : ೫. ಸಮುದ್ರ | ಎಡೆವಗಲ್ | ೨೯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉದರ 3 ೩೪ ಹೊಟ್ಟೆ, ಬಸಿರು ಹಿಂದುಮುಂದು ಉದ್ದಾರ ? ೩೩ ಓಕರಿಕೆ ಹೇಸಿಕೆ | ಎಡೆವೊಗು 4 ೪೮ ನಡುವೆ ಬರು ಉದ್ದೀಪನ } ೩೪ ಉರಿಸುವ ಸವಿಾಪಿಸು ಉದ್ದುರ 2 ೧೪ ತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಎಣೆ 1 ೧೩ ಸಮಾನ ಉದ್ಯತ 3 ೨೯ ಎಂಟು ದಿಕ್ಕು ಉದ್ವೇಗ 4 ೬೨ ಮನಸ್ಸಿನ ತಳಮಳ | ಎನಿತು 1 ೧೪ ಎಷ್ಟು ಉಸ್ಮಿಲನ | ೧೦ ಅರಳುವಿಕೆ | ಎನ್ನಂ 4 ೩೦ ಎಂಥವನು ಉಂತೆ 2 ೫ ಸುಮ್ಮನೆ| ಎವೆ 2 ೨೬ ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆಯ ಉಪಾ 4 ೨೭ ಸ್ವೀಕಾರಯೋಗ್ಯ

  • ರೋಮ ದೇಯ

ಎಯ್ಯ ಮೃಗತಿ ೪೫ , ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ ಉಪಾಯನ : ೩೮ ಕಾಣಿಕೆ | ಎಯರ್ } ೧೬ ಬರು ಸಮೀಪಿಸು ಉಟ್ಟೆಗೆ 3 ೩೯ ಉದ್ವೇಗ, ತಳಮಳ | ಎರವಿಗೆ 2 ೪೪ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆ