ಪುಟ:ರಾಮರಾಜ್ಯ.djvu/೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಶ್ರೀರಸ್ತು ಆನಂದಚಂದ್ರಿಕಾ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ! ಚತುದ್ಧ ಕುಸುಮು 11 ಶ್ರೀಮದಖಂಡ ಭೂಮಂಡಲ ಶಾಸನಕನ, ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಭಿ ರಾಮನೂ, ಇನವಂಶಪಯಃಪಾರಾವಾರ ರಾಕಾಸುಧಾಕರನೂ, ಪುರುಷೋತ್ತಮನೂ ಆದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಲೋಕಪಾವನ ಧಮ್ಮಪ್ರತನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ರಾಮ ರಾಜ ಎ೦ಬಿಗಂಥವು


ಅನಂದಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕರಾದ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾ. ಶಿವರಾಮದಾಸ ರಿ೦ದ ವಿರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ ದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ವ ರ ಕ ರಾಗಿ ರು ನ ಸಾಹುಕಾರ್ ಶ್ರೀರ್ಮಾ ಟಿ. ಲಕ್ಷಣ ಶೆಟ್ರ ವರ ದ್ರವ್ಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಗ್ರಂಥಕತ್ರರಿ೦ದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರ ಭ ಮ ಮು ದ್ರಣ ವಿಳಾಸ:-ಕಾ. ಶಿವರಾಮ ವಾಸ್, ಸಂಪಾದಕ, ಆನಂದಚಂದ್ರಿಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟ. ಎ. ಬಿ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅ೦ಡ್ ರ್ಸಸಿ, ೧ಟ. | | | | | 4 R:) hts Resey Val.] ಬೆಲೆ ೦ ೧೪೦]