ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


loriaйe з= יש סח ಹಿ೦ದಿನ ವೃತಾಂತವು ನೆನವಿಗೆ ಬಂದು ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯ ಪಾಷಾಣ ಹೃದಯವೂ ಕರಗಿ, ಅವಳು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ポSDAr3切)、守cmm ಕಣ್ಣೀರನ್ನೊರಸಿ ಕೊಂಡು ಸರಳೆಯನ್ನು ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ದಾಸಿಯೊಡನೆ ನದಿಯ ಘಾಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೇJಾರಟುಹೋದಳು. థాటియు ఆల్లిగి సవిూప్-ఫోంటిగే బరు తేలే దాసి యు) ఒందు ದೋಣಿಯನ್ನು ತೋರಿದಳು. ದೋಣಿಯು ಬಹಳ శివుగా విు యూదుడు, ಹತು ಹನ್ನೆರಡುಮಂದಿ ಹುಟ್ಟಹೊಡಿಗರು ಹುಟುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿ೦ತಿ ದರು. ದೋಣಿಯ ಒಳಗಿನಿರದ ವೃದ್ಯೆಯಾದೊಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಮಹಾಶ್ವೇತೆ నే్ను ಬರುವ೦ತೆ ಕೆಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದಳು. ددته قام بة هتة دثة 守JQび35 エロー ಯೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಗೆ ಹತ್ತಿದಳು. ಆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿತು. ದಾಸಿಯು ದೋಣಿಗೆ ಹತ್ತದೆ ಬೇರೆಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದೃಶ್ಯ ಯಾದಳು. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮುದಿಹೆ೦ಗಸು ಸರಳೆಯ ಸೋದರ ಅತ್ತೆಯಲ್ಲ. ಶಕುನಿಯ ಗುಪ್ತಚರೆ! ಮಹಾ ಶ್ವೇತೆಯJಾ ಅವಳ ವುಗಳJಾ ಅ೦ದು ಸತಿ ಶ ಚ೦ದ್ರನ ಬ೦ದಿಯರಾದರು ! ಇಪ್ಪತೆಾಂದನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ d א סנס כרס סס The pale stars of the murn Shine on a misery, dire to the borne. Dust thou faint Jhelly 5U 33 శాన్ఫ్రాలదో ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣದ :Jంను Fఊరణగళు ಚತುರ್ವೆಷ್ಟಿತ ಸೆJಾಬಗನ್ನು ವ್ಯುದ್ದಿ ( נס5xה טיס סט ** #ם eנו*3י יי 冒、r Fr; | ಈಗದಕ್ಕೆ الصاح\ ಗೊಳಿಸುತಿದುವು; ಗವಾಕ್ಷ, ಕಕ್ಷ ಮುಂತಾದುವೆಲಾ ತಳತಳಿ ಗುಟುತಿದುವು. ದುರ್ಗದ ತಳದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹರಿಯುತಿದ್ದ ಯಮು ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದು ಚ೦ಚಲವಾಗುತಿದುವು; ಪ್ರಕಾಂಡವಾದಾ ದುರ್ಗದ ಬೆಳಗೆ.Jಾ೦ಡಿದ್ದ ಛಾಯೇಯು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾಗುತಿದ್ದಿತು; నదియు ವಕ್ಷದ ವೆುಲೆ ಒರಹೆರಡು ತರಿಗಳು త్వేలు తిద్చువు : ತುಹಿನಾಗವುದ (ಚಳಿಗಾಲದ) ಪಾತಃಕಾಲದ ತಣ್ಣೆಲರು, ತೆ೦ಬಲುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾವಲುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ) ತೃಣ ಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತರಪಿನ ಮಣಿಗಳಂತೆ ತಳಕುತಿದ್ದ ತುಂತುರುವಣಿಗಳನ್ನು ತಡಹಾಯ್ದು ತನುವೇರಿ ತನಿ |ಹೆಚ್ಚು) ತಣ್ಣೋರಡು ತರಂಗತರಂಗವಾಗಿ ಬೀಸು ತಿದ್ದಿತು; ಹಾಗJಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿ೦ದು ತು೦ಬಿದ ಕೊಡವನು తెలియు పాట లైలే ಕೊಂಡೊಾಯ್ತು తెరుణ్ణియు ర ತನುವನು ಪುಲಕಿಸಿ ಕಂಪಿಸುವುದು; ಒಕ್ಕಲುತನ