ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೧೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Eerisode d סתאח ನಿರ್ಭಾಗ್ಯರೋ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಹಾಗೆ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯನು. ಅವನ ಜೀವನ ಮರಣ r{v}ɔ ehreDJD సిరివిల్ల-కేవుగూ ನನಗJಾ ಕಷ್ಟವನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ دثة 5 تية 33ং ತಂದೆಯನ್ನೂ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ತ೦ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 3ందేయు ಮರಣವನ್ನೂ ಸ೦ಕಲ್ಪಿಸಿರುವನೆಂದು ಆಶಂಕೆಯುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು ಸತೀಶಚಂದ್ರುನು ಹೊರತು, ಇದರಲ್ಲಿ ددته قة عبة هتهدئة వెు తెస్తె రిరువారు ? ఎందు భావిసిశేJండెళు. వివాటి-పాJR లె దాయువాూడి:JRF Priరి, ವೃತಾಂತವನ್ನೆಲಾ ತವುಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನು. ಮJಾವರJಾ ಅಸಹ್ಯವಾದಾ శేJE RFశీరాని ఎంద చేJురగాందరు-వివాు లేయుట ಸರಳೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯ೦ತೆ ಭಾವನೆಮಾಡಿದಳು-ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ವಿವು ಲೆಯು ಶಕುನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ವ್ಯತಾರತವನ್ನೆಲಾ ಮಹಾಶ್ವೇತೆಗೆ . دي تحت م تحد تحت ق ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ 명) كة مرنة ـ بيكة نة نةF قادرة Wall of my Sires, if ye could speak, If ye could have a tongue, Save by the owlet’s awful shriek Dr ravens' un couth song, Fain would ask of days gune by, And D'er eath tale wDuld heave a sugh, A. C. Duff ವಗಪಂಚದಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಜನರಿರುವರು. ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ JLD ಮಾತ್ರವೇ ನಿರ್ದಯರಾದವರ రెృదయుదల్లి Boددثه دث యేు ట్చువుదు. ನಿಷ್ಟೇಮರಾದವರ యేృదయుగల్లి ಪ್ರೇವೆJಾದ್ರೆಕವಾಗುವುದು. ఎల్లర ಹೃದಯ ದಲ್ಲJಾ ಸ್ನೇಹೋದ್ರೇಕವಾಗುವುದು. ಅ೦ತಹ ಮುಖದ ಭಾವವು ಕೇವಲ నౌందయు Fవల్ల. విజేందరే, బౌందయు Fవు ఎల్లరే ಹೃದಯವನ್ನೂ ಸಮಾನ ರೂಪವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡದು ; ಕೆಲವು ಸೌ೦ದರ್ಯ, ಕೆಲವು ಬಾಲೆಯರ ಲಜ್ಞೆ, ಕೆಲವು ಮಾಯ ಡ್ಯಾಳ (Elegance), ಕೆಲವು ಅಮಾರನಿುಕತೆ, ಕೆಲವು ನಿಷಾ ಪಟ್ಟಿ, ಕೆಲವು ಬಾಲೆಯುರ ುದೆರ್Jಾ ಪಿತೆ, ಒ೦ದೆJಾ೦ದು ಮುಖದ ಸರಳತೆ ನವುತೆ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅ೦ತಹವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. u935 = 03Joe's Dr. FSOn tsrlé. R: ಸಂಸಾರವನ್ನು نجوع دائج تأهل 3ةtرك دلع ث ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾJಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳೆಯು ಅಂತಹ ಪರಮ ಸು೦ದರಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲೊ೦ದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ