ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ ററച്ചു סספת: , נסס5 מ-5383 ಹಕ್ಕಿಯ ಮಾತನು ಕೇಳಿ, ಸರಳೆಯು ವಿಸ್ಮಿತೆಯಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಅದೇ ವುನೆಯ ಹೆಣ್ಣೆ ఎండు భాP విసిరేJండేళు. యేశ్కియు విద్యేయు ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿನದೆ೦ಬುದನು 3 د دتدتنا دنة لاةళిదిద్చళు. ಹಕ್ಕಿಯು ಆರಾದರೂ ಹೆಳಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪುನರುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬಲ್ಲದುದಾಗಿದ್ದಿತು. ಬಳಿಕ ವಿಮ ಲೆಯು ಸರಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊ೦ದು ੇJਹੇ ਦੇ ਥੱੀ:੦ੇ ਪਹ੦੬੦ ಹೋದಳು. ಆ ಕೋಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ಸರಳೆಯ ದುಃಖವು ಇಮ್ಮಡಿ యూనిJకేు. ఆవళిJమ్మిందేJవే్ము ಅನ್ಯಮನಸ್ಕಳಾಗಿ ロ3JoR73率さ.orn . נש3ססכ- '" ? לי סט3ס3ס25 ס כ?יי ,ಸ್ನೇಹಭರಿತೆಯಾಗಿ داد تحتت دنج لان . دلية تبr ಸರಳೆ–ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೇಗೆ.Jಾ ಆಗುತ್ತದೆ, ಏನೋ ్చువ్న ನು ಕಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ–ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಿ? వివాు లేయుJ : రేఖీయు ಮುಖವನು దృష్చేసి ನೆJಾಡಿದಳು. ಸರಳೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದಿತು. ವಿಮ ಲಿಯು ಪುನಃ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಸರಳೆಯನ್ನು ಅವಳ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಳು. ಸರಳೆಯು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಅಶಲ್ರಪೂರ್ಣನಯನೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯು ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನು బడ్జేట్చ 壱JQロロ39o. ఔత్సేర్యేదిందలJ స్నోయేదిందలూ ಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ددته 3 مباغه 5ة دثة ! వా:ుగు ! వినాయిని)తె ? ఎందు విశారి సిదళు. ಸರಳೆ-ಅಮಾ! ನನಗಾವದೂ ಗೊತಾಗುವುರಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯ ಲೈನು ಇರುವುದೋ ಅದನು ಹೇಳಲಾರೆನು. ನಾನು ಹಗಲೆಲಾ ఎళ్ళే రేగేJండదు ಕನಸನು TrDrɔɔ 55o&d. ఇల్లిరువదన్నేల్సా ನಾನು ನೆJಾಡಿ ಕ೦ಡ೦ತಿವೆ, ಒಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದೆನು, ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಮJಾರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಂತಾ ರಯಿತು, ಅಮಾ | ನಾನು ಭಾಂತೆ. ఒుఎ్ముందేJవే్ము ఆ వుJకిFయున్ను 3ందేయుందు భావిసిరేJండేను ! నాను ಮರೆವುಗೆJಾ೦ಡಿದ್ದೇನೆಯೆ ? סהסיסט ಕನಸನು శాPణుత్తి రువేనే ? వెుశ్చాతేయు ವುನಕಿ ಹೆಚು ຜູ້ ໘໖ ກອñ¤©໘ ຫນ రేూRడనళ్నీ まJoリn図"Q. జ్మానేవిల్లద ಹುಡುಗಿಯ ಮಾ ತಿ ಹೃದಯ ವು విదిEణFవాగు తిద్చితేు. ಶೋಕದ ಪ್ರಧವು ವೇಗವು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕ ددته 3 بتجه 5ة دكة ಮತಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಆಲಿಂಗನೆಯರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳತೊಡಗಿದಳು-ಸರಳೆ! ఆదు లేనసల్ల, వూవFద ددثت قد يتة ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ تعForio Baه تriجع في د , 8 F ಸ್ಪುರದಿಂದ ?弓 Tనా D 3