ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


rյՈՒ- Зьrt:ове і SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS -- ۔۔. ہمہمہ --.ے ۔ے - SS SSAAASAAA SAS SSAS SSAS SSAS SSAS SAAAAS AAAAA AAAA AAAA AAAS S AAAAA AAAA AAAA SAAAA AASAASAASAASAAAS ಕೊಂಡೊಯೆಸಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿ ತರಗೆಲೆಯಂತೆ, ಸಮುದ್ರುದ ತರಂಗ ಮಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಿಬಿ೦ದುವು ಲೀನವಾಗುವ೦ತೆ, ಕಳೆದು ಹೇJಾದ ಕಾಲರJಾಪವಾದ ಅನ೦ತಸಾಗರ ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಾ ಗೌರವಾದಿಗಳು ಲೀನವಾಗಿ ಹೋದುವು. د يجد ملت ديجتاح R يتم عملته ಸರಳೆಯನು Fa داد تدتنا دنة (5 nة تم 3 aة ಹೋಗಿ ಈರ್ವರೂ ಸೋದರಿಯರಂತೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರು. ವಿವು లేSు,ు ಸರಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೊದಲೆಾಂಡು دانيات قدلة قمرية. පක්ෂී ಶಕುನಿ ಹಾಗJಾ ತನ್ನ ತ೦ದೆ ಇವರ ದುರಾಲೋಚನೆಯಿ೦ದ ಸರಳೆಯು ಅನಾಧೆ ಯಾಗಿದ್ದಳೆಂದು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿವಿಶಾಸಗಳು ದಶಗುಣ ವೃದ್ದಿ ಗೊರಿಡುವು, ತ೦ದೆಯು ನಡೆಯಿಸಿದ ಘೋರ ಪಾಪವು ಪರಿಶೋಧವಾಗುವು ದಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಮಲೆಯು ನ್ನ ಪ್ರಗಾಢ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿ೦ದ ಮಹಾ ಶ್ವೇತೆಯನ್ನೂ ಸರಳೆಯನ್ನೂ ಉಪಚರಿಸಿ ಆದರಿಸಿ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡತೊಡ ಗಿದಳು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಏಕತ್ರ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಬಹಳಹೆ/ಾತ್ತಿನಿ೦ದ ಮಾತನಾಡು తిద్చరు. ఇబ్బరూ ఆల్పవాయు స్మరు, అవివామీకేయురు, ఆవరిబ్బరిగJ స్వల్ప యేJక్తి. నల్లియేు R )గా వాదో నవిక్రేు వుణాయువు ಹುಟ್ಟಿತು. ವಿವು ಲೆಯು) ಬಾರಿಬಾರಿಗjಾ ತಾ೦ಯಿ ಮುಗಳ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳತೊಡಗಿದಳು, ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಹಳ್ಳಿಯ ವಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳುವಳು. ಸರಳೆಯ ಬಾಯಿಂದ ಆ ವೃತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿವು టియు ಕಣುಗಳಲ್ಲಿ Sę do Boot)=0, ತನ್ನ ತ೦ದೆಯು ಪಾಪಕಾರರ್ವುದಿoದ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ಮಾ೦ತಿಕ చే చ సాయుంటాDriు వదు, లేళేు నియు యేరాడికే ಒಳಸಂಚುಕೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅವಳ ಶರಿರವು ಕೊಪದಿ೦ದ ಕ೦ಟಕಿತವಾಗುವುದು, ಸ್ನೇಹಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳಿಂದಲೂ ಸರಳೆಯನ್ನು ಆಲಿಂಗನಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಾ)ಮದ ವಾಸದ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಅವರು פ"ססנטססכ? ש3סט נdספdJי ಅನುಭವಿಸಿದಾ ದಾರಿದ್ರದ ಕಷ್ಟದ ವಿವರವನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಕಣು ಗಳನ್ನೂ ಮುಖವನJಾ ಕJಾದಲನ್ನೂ ತೆJಾ ಯಿಸುವಳು. ವಿಮಲೆ–ನೀವು ರುದ್ರುಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿನಗಾರು ಗೆಳತಿಯರಿದ್ದರು ? ಒಕ್ಕಲ ತನದ ಹೆ೦ಗಸರು ನಿನಗೆ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ? ಸರಳೆ-ಅಮ್ಮನಾರ ಸಂಗಡಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಳು. ಹಗಲೆಲಾ 23oë ಯಲ್ಲಿರುವಳು, ಸಾಯ೦ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯರ ಮಾಡುವಳು. ನನ್ನೊಡನೆ ్చు.్పరు ಗpುವುದ ಹೆ೦ಗಸರು ಮಾತನಾಡುವರು, ಅಮಲೆಯೆ೦ಬೊಬ್ಬ ಸಾಹು ಕಾರನ ಹೆ೦ಡತಿಯ ಸ೦ಗಡ عدلتهدئة يبتاثة ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದೆನು. ವಿವು ಲೆ-ಅವಳಾವ ಜಾತಿಯುವಳು ? ಸರಳೆ-ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈವರ್ತರ ಹೆಂಗಸು.