ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೨೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Borisotora קשחת సరళియు ఆశ్చియు F:ట్చు, ಹೊತಾದ ಬಳಿಕ, ' ಅದರಿ೦ದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊ೦ಡು ಉಳಿಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ? ಎ೦ದಳು. ವಿಮಲೆ-ಅತಿಗಂಭೀರ ಸ್ವರದಿಂದ) ನಾಳಿನದಿನ ಜಗದೀಶ್ವರನೆನ್ನನ್ನು FT) (JTD ಡುವನು, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ದಾರವಾಗುವೆನೆಂಬ ಆಶೆಯುಳ್ಳವಳಾಗಿ ದ್ವೇನೆ. ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತು, ಪಿತನ ಬಳಿಗೆ ಪಲಾಯನವಾಗಿ ಹೋಗುವೆನು; ಅದಕ್ಕೂ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ-ಬಳಿಕ ಆ ಪಾಮರನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ةTهتة عقيؤدثهرهrودلتارنة دا ಅದಕJಾ ಸುಳುವನ್ನು యౌJR డిసి శేJండెరు ನು. ಭಗವಂತನೆ! ದುರೂಹವಾದೀ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬಲೆಯಾದೆನಗೆ ಸಹಾಯ إدriهتكة يدلة نة ಸರಳೆಯು ನಿಸ್ತಬ್ದವಾಗಿದ್ದಳು-ವಿಮಲೆಯು ಪುನಃ ಹೇಳತೊಡಗಿದಳು – ಮೊದಲು ಮಾಂಗೀರಿಗೆ סfuחספ ಪಿತನನ್ನುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು; ఆ వాంపిగే ದಂಡವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರುಯತ್ನಪಡುವೆನು ; బట్టిశా ಈ ದುರ್ಗವನ್ನು ಮಹಾಶ್ವೇತೆ గేJప్పిసలు ಪಿತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ನಾನೆನ್ನ ಪಿತನ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು బల్స్ నేు, ಅವನು ಶಕುನಿಯು ದುರಾಲೋಚನೆ0ರಿ೦ದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ੋਂ ವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪದಿರನು–ಮಶಿರಗೀರಿನಲ್ಲೊಬ್ಬ ವೀರನಿರುವನು, ఆవాసానగీ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಇ೦ದ್ರನಾಧ! ಸತ್ಯವನು ಪಾಲಿಸು. 'ಇ೦ದ್ರನಾಧ'ನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆ ಳಿ ಸರಳೆಯು ಚವು ಕಿತೆಯಾದಳು; ఒఏ్ముందేJవేు ఆవాళ లేరి రేవు 50 పితే వారాని) తేు ; వివా) లేయు) ಅದನು 守ロびる。 ఎస్మితేయూడళు. d eekeSYllS BBBDD ut kSc مهرداد ۹ نتی ನಿನ గాలివాడిJR పాEదా నేయుచుంటాలిగువంతిదే సరళి యు) ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಮುಖವನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು ; ಆದರೆ ಪುನಃಪುನಃ ಕೇ ಳಿದುದರವೆುಲೆ ಸರಳೆಯು, ಇ೦ದ್ರ ನಾಧನೆಂಬೊಬ್ಬವನ್ನು ನವುಗೆ ಪರಿಚಿತನು ; ಅವನJಾ ಪಶ್ಚಿಮದೇಶಕ್ಕೆ :#JթՅԻ • د ت كما D لاي " " نo_R تح ತೀಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ದಿಯು ಳಾ ವಿವು ಲೆಯಿ೦ದಾವ ಮಾತನ್ನೂ వేుJశేు వు రే ಯಾಗದು; ಸರಳೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನಾಗಿ ಹೊರಪಡಿಸಿದಳು ; ಇಂದ್ರು ನಾಧನು ಸರಳೆಯ చేృదయేుల్చేరనేంతేలగా ס הנכספם,: ש:ה3סטgשJפ 'aעסס ನಾಧನು ತಾಯಿ ವುಗಳ ಉದಾರಕ್ಕೆ ಸಲವಾಗಿ వశి వేుళ్కే ಹೆJಾಗಿ ಮJಾರು ತಿ೦ಗಳಾಯಿತೆ೦ತಲJಾ ತಿಳಿದುಕೊ೦ಡಳು—ಹಾಗಾದರೆ, ವಿವJಲೆಯುy ಅದೇ ಇಂದ್ರುನಾಧನನ್ನು ಮಹೇಶ್ವರನ ಮ೦ದಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಳೆ ? ವಿಮಲೆಗೆ ಹೃತ್ಯಂಪ ವು೦ಟಾಯಿತು, ಅವಳು ವೆುಲ್ಲವೆುಲ್ಲನೆ ಮತ್ತೊ೦ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯನು ت کچoard Pد,