ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


-3 ವbಗಖಜೇತ ಪರಾನರ ರಾಜತ್ವದ శాలదల్ల &ందJగా జవిూనుదారDగే ఎల్వేవ్ ಅಧಿಕಾರವೂ వుభుత్చే చేూ ಇದುವು. ಪರಾನರ ರಾಜರಲೆಾಬ್ಬ 800దJు 。.ఇద్చను. ుందు నౌకా విరద ಮುನಾ ರೆಂಭತ್ರೆದನೆಯು もエ תיה נשפרס ದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶರಾಜನೆಂಬವನು ವಂಗದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳುವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಪತಿ ಯಾಗಿದು ನಿರಾಪದವಾಗಿ ರಾಜತ್ವವನು ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ವೆJಾದಲು ಜವಿಖಾನುದಾರನಾಗಿ பூவில் ತನ್ನ ಬಾಹು ಒಲದಿ೦ದ ಸಿ೦ಹಾಸ ನಾರಾಥನಾದನು. ಅವನ ಮುಗಸು చేJం సల్మా నేర భవ. Fవెన్నెవలంబిసి ಅವನJಾ ಅವನ ವಂಶ ದವರೂ ಒಟು ನಾಲ್ವತ್ತುವರ್ಷಗಳಕಾಲ ವಂಗದೇಶವನಾಳಿದರು. వేJగలరు ವಂಗದೇಶವನ್ನು ಒ೦ುು ನಿದಾಗ ಒ೩ುಖಾನುದಾರರಿಗೆ ಸೇರಿದ సృన్యవు స్పల్పవాhరలిల్ల. ుంటులచే ಕಾಲಾಳು ಬಲವೂ, ಇಪ್ಪತು_ಮJಾರು ಸಾವಿರ ಕುದುರೆ ಒಲವೂ, ನಾಲು ಸಾವಿರ ರಣತರಿಗಳJಾ (Warships) ಇದುವು. ಒವಿಖಾನುದಾರರಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗದವರು ಚಾತಿಯಲ್ಲಿ శాయు.స్బరా గిద్చరు. ಅವರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ದೇಶದ ಕೃಷಿಕರೂ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತಿದ್ದರು. ಪ್ರುಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಾಚ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಾದಿಗಳುಂಟಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜವಿಯಾನುದಾರರಾಗಲಿ ಅಧವಾ ಅವರ శవు Fడారిగ భాథెగల ವ್ಯವಸ್ಥೆ دكاكة ديج هدنة . ಕಳ್ಳರು ಮು೦ತಾದ ದುರ್ನಡತೆ ং9ম35ং శిశ్నిసుకిద్చరు. ಅವರೇ ಗಾ)ವು ಗಾ)ವುಗಳಲ್ಲಿಯJಾ يدلة لا تهرت ددته ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತಿದ್ದರು. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಫಲತಃ, ಜವಿಯಾನು ದಾರರೇ ಪ್ರುಜೆಗಳಿಗೆ ಪಾಲನ ಕರ್ತರಾಗಿಯJಾ ವಿಚಾರವತಿ ಗಳಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಅವರೇ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಕರಾಗಿಯJಾ נ3סהפרסנטיפרס Jפ ಇದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪರಾನರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೆಲಾ ಹಿಂದಿನೂಗಳ ಆಳಿಕೆಯೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಿತು. ಒಂದು ಸಾವಿರದೆನJಾರೆಪ್ಪತುಮJಾರನೆಯು ಕ್ರಿುಸಾಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪರಾನ ರಾಜ ನಾದ ದಾಯJಾದಖಾನನು ವ೦ಗದೇಶದ ಸಿರಹಾಸನ ನ್ನೇರಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರನೆಯ ವರ್ಷವೇ ಅಕಬರ ಷಹನಾ ದೇಶವನ್ನು ಒಯಿಸಲಿಚ್ಛೆಸಿ, ਤ ਹੋ ಬ೦ದು ಪಾಟಾ ನಗರವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು, ಮುನಾಯಿಮು ಖಾನನನು ఆల్లిగే ಸೇನಾಪತಿಯ ನಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಿಟ್ಟು, ಡಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು.. ವು ನಾಯಿಮ ಖಾನನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯಾಗಿದ್ದ ರಾಚಾ ಟೆಯೋಡರಮಲ್ಲನೇ ದಾಯJಾದಖಾನನನ್ನು 2.ססתzזסס כ}Jפ るJQR○。 ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಕಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾ ಯುದೃದಲ್ಲಿ ಜಯಲಾಭವನ್ನು ಹೇJಾ೦ದಿದನು. ಅದರಿ೦ದ ದಾಯJಾದನು ಭೀತಿಗೊ೦ಡು ఒందు నావిర్ద్యేనగా రే్పుతేు. నాల్కనేయు శ్రీనా. బ్పదల్లి ವರಗ, ಬಿಹಾರು ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೊಗಲರಿಗೆ