ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೩೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


<0_C ভ} •jartošea వుఎంతౌకాదో కేలవ అనుádరేJడనే ఒుందు చేరి దారియు ಹಾದಿಯನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೋಣಿಯನ್ನೇರಿದಳು! ದೋಣಿಯು ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಡವ೦ చిట్చ ಹೊರಟಿತು. rr جـ -gيس - ಇಪ್ಪತ್ರೆದನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ נה לה כהכס (5 And shall my lise in one sad tenor run, And end in sorrow as 1 t first begun. Pope. దUDEణిజ్ఞి ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿತು. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಶಿಯ ಆಕಾಶವು ನೀಲವಾಗಿಯೂ ನಿಸ್ತಬ್ದವಾಗಿಯJಾ ಕಣೆ...ಾಳಿಸು חפס8(סס פortv.jה, פח నాలన్ని దిశ్ముగళల్లి ಧಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತುಗಳೂ . دکتر بق నిసబ్బవాnద్చునా. ఆవ గళ వాJధ్వే వుళీయుండ ವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು పాలై గవాంగి ಹರಿಯುತಿದ್ದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನದಿಯ ವಕ್ಷದಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪ್ರಗಾಮಿಯಾದಾ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯು ತೇಲುತ ಹೋಗುತಿದ್ದಿತು! ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪವೊಂದಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ಆವ ಶಬ್ದವೂ ಇಲ್ಲ, ನೈಶಾಕಾಶ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನಂತೆ ಅಂಧಕಾರಮಯ ՀՄՅՈ లేఒ్చలేూన్యనాగి ద్చితేు. ಆಕಾಶವು ಅಂಧಕಾರಮಯ. ದೃಷ್ಟಿಯು ಹೋದಷ್ಟು ದJಾರವೂ ಮುಂದುಗಡೆಯನೂ ಹಿಂದುಗಡೆಯJಾ ನದಿಯ ನೀರು ನೆರೆದುಹೋಗುತಿದ್ದಿತು. ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮೇಘಗಳು ನೀಲವಾಗಿದಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾಗುತಿದುವು. స్వల్స స్పెల్చ గాళి రాన్నిుంద నాదియు నిFūు ಉಚ್ಚಸಿತವಾಗುತಿದ್ದಿತು. 3dari ಮಾಲೆ ಮುತು, ನೊರೆಯು ರಾಶಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೌಕವು ಕಲ ಕಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೋಗುತಿದ್ದಿತು. ನದಿಯ ಎರಡು ಕಡೆಯ ದಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಮ್ರಕಾನನಗಳು ನಿಶಾಚರರ ಶ್ರೇಣಿಯ೦ತೆ ನಿಬಿಡವಾದಾ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಶಬ್ದವರ ಮಾಡುತಿದುವು. ಬಿಳಾದ ತಣಳಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತುತ ವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದಂತೆ ತೋರುವುದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೊಂದೆರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಐುನುಗುತಿದುವು, ಮೇಘಗಳು ಕ್ರಮಾಗತವಾಗಿ ಏರುತಿದುವು, ಕಪಾದ ವೆು ಘವು ಕ ಪಾದ ವೆು ಘದ ವೆುಲೆ ಕುಳಿತು బేశీ వుదిశ్మినల్లి ರಾಶೀಕೃತ ವಾಗುತಿದ್ದಿತು. ত” শুম ত'ত স্থত ಶಬ್ದದಿಂದ జేూ గుకి ద్చితేు. ವಿಮಲೆಯು ದೋಣಿಯ ಹಿ೦ದುಗಡೆ ಕುಳಿತು ಚತುರ್ವೆಷ್ಟಿತ ದುರ್ಗ ವನು ನೋಡುತಿದ್ದಳು. ಅವಳ య్భేదయదల్లి ಉಂಟಾಗುತಿದ್ದಾ CD r ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಬಲ್ಲವರಾರು ? " ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಳಾ