ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೭೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಮಾವತುನಾಲ್ಕನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ fTեT) ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 3םJ3ססם של סספ ಖಾತಿಸಂಪನ್ನರಾದ ವಾದ್ಯದವರೂ ಗಾಯಕರೂ ಬ೦ದು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ న్యే పుణ్యవన్ను ತೋರಿ ರಾಜನನ್ನೂ ಸಭಾಸದ ರನ್ನೂ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದರು, ವಾಣಿನಿಯರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ರೂಪರಾಶಿ యున్నే విస్తరిసుతే తెవ్ము తేవే్ము ನಾಟ್ಟನೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ పాJRయేగేJూళిసి ఎల్లర ಹೃದಯವನ್ನೂ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದರು. ಐ೦ದ್ರ) జాలచేరేు బందు వికిత్చేవాద కేవ్ము ఇందుజాల విద్యేయున్నే د لحبحاث عاهل قة , ಯೋದ್ಯರು బందు తేవ్ము ಮಲ್ಲಯುದ್ಧದ న్బే పుణ్యావేనే్ను 3Joנס 3סס ס . ಧಾನುಷ್ಯರು ಬಂದು ವಿಸ್ಮಯಕರವಾಗಿ ಅ೦ಬುಗಳೆಸಿದು ತಮ್ಮ ಕಣು ಕೈಗಳ ಚJಾಟಿಯನ್ನು ತೋರಿದರು, ಎಲ್ಲದರಿ೦ದಲJಾ ರಾಜನೂ ಸಭಾಸದರೂ ಸ೦ತೋಷ రాదారు. ಬಳಿಕ ಕವಿಕಥಿಕರ ಕಧನಕಾರರಭವಾಯಿತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಿ ಗಳಾದ ಕವಿಗಳJಾ ಕಥಿಕರೂ ಬಂದು ರಾಜರ ಸಮುಖದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾ೦ಡಿ త్యేవన్ను 3Jהנסאפ* ಪದ್ಮತಿಯಿದ್ದಿತು. ಬ೦ದವರಲೆತ್ಚಾಬೊನ್ಬಿಬ್ಬರೂ తేవే్ములేవ్ము ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು వుదలేFనవాూడిదరు, మీ బ్పనేు ಯುದ್ಭವರ್ಣನೆಯನ್ನು వూడి ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉತ್ತೇಜಿತರನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು, ్చునే) ت ع نتائج م تخ( Dقهرينية لا دت యున్ను ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣಮಾಡಿದನು–ಒಬ್ಬನು ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಹೃದಯವನು ದ್ರವೀಭJಾತಮಾಡಿದನು, ఒబ్పను לו 38ס חסססס 5שמ: 3סנב3 נ3ם ಸಭಿಕರನ್ನು ಅಳುವ೦ತೆ ಮಾಡಿದನು, ಕವಿತೆಯ ಮೋಹಿನಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯೋದ್ದರ ಹೃದಯವು ቺ፥üኮ\ ಕಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು,ತು೦ಬಿತು. ಬಳಿಕ ರಾಜನು ಅ೦ದು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯವುಳಿದಿರುವುದ Doದ ಆಮೋದಪ್ರುವೆ.ಮೋದಗಳು ಸಾಕೆ೦ದು ಹೇಳಿ, ಬಳಿಕ ಬ೦ದಿಯನು 守53巳J ವರತೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು. ನಾಲು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರು ಶಕುನಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು–ಆಗ సురేంద్రునాధ్ ను వాJుందు వాDదా) బందోు నిరాకేు వజునాదదింద ఆరికే ಮಾಡಿದನು–ಮಹಾರಾಜ ! ನಾನು ಮಹಾತ್ಮನಾದ :153פרסס ה6ססנל סנ లైyయు యూద వుడదిరియు ಪಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ಅನಾಧೆಯಾದ ಮಗಳ ಪಕ್ಷವಾಗಿಯJಾ నిరితేు ಅಭಿಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆನೆ, ಈ ನರಾಧವುನು ರಾಜಾ ಸಮರಸಿ೦ಹನ ಹೆಸರಿನವೆುಲೆ ಮಿಧಾಪವಾದವನು రెజిJరిసి అవానిగే ಪ್ರಾಣದ೦ಡನೆಯನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ನಾನು ದಿವಾನಸಾಹೇಬ ಸತಿ ಶಚ೦ದ್ರುನ ಅನಾಥೆಯಾದ ವುಗಳ ಪಕ್ಷವಾಗಿಯೂ இ08ல் 308), ಅಭಿಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು, ಈ ನರಾಧಮುನು ಸತೀಶಚಂದ್ರನನ್ನು ವಧೆಮಾಡಿಸಿದನು.' 11