ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೨೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


п 5 Earlotjra ೪ಾಗಿ ನೀನು ಹಿಂದಿನ ವೃತಾಂತವನ್ನೆಲಾ ఆరికిద్బరి &గే జెలభుతిరలిల్ల, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ನಮ್ಮ ಚ೦ದ್ರುಶೆ ಖರನಿಗJಾ తి శియు యే Rళు ' ఎందభు. ಪೂರ್ವ ವೃತಾಂತವು ನೆನ ವಿ ಗೆ ಬಂದಹಾಗೆಲಾ ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯ ವೆುಯೆಲಾ ن هنةrوية به نتيجة تتركة دا ಮುJಖವು೦ಡಲವು ವಿಕೃತಭಾವವನು ਲਾਹੇ, ಉಜ್ವಲವಾದವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು び3r 属r లురియు వదళ్కే ಪಾ)ರರಭಿ ಸಿದುವು. ಪ್ರುದೀಪವು ಮುಸುಕು ಮಸುಕಾಗಿ ಮಿನುಗುತಿದ್ದಿತು. त्ग्ग्)०.g 守亡。 ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಬಿಡವಾದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಪ್ರಬಲ ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತ ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯ ಕುಟೀರವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆJಾಡಿಯುತಿತು, ಪೂರ್ವ ವ್ಯತಾರತದ ಸ್ಮರಣೆಯಿ೦ದ ಹುಟ್ಟಿದ ಚಿಂತಾವಾಯುವಾದರೋ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಿ೦ದ ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯ ಹೃದಯ ಕಂದರವನ್ನು درعه تاة دuهل تR ಸುಮ್ಮನಿದು, ಬಳಿಕ, 'ನಾನು عبدك هل تجد نالت دن دن كجوه . م دكة ق داداتoهة هل تح ಪಾಪಿಯುಸಿಯೇ ಅಹುದು. ಪರರಿಗೆ ಅಮ೦ಗಳವಾಗಲೆ೦ದು ಎಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ರತಧಾರಣೆಯರ ಮಾಡುವವಳು ಪಾಪಿಯಾಗದಿರುವಳೆ? ಆದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅರತಹ ಕರೆJಾರವಾದ ಪಾಪವ್ರತವನ್ನು ఆవలంబినుత్తి. రలిల్ల. చేు సోవిట్చ కె భు డీ భువేను ' ఎందు డి ట్టిదభు. ಸರಳಾಂತಃಕರಣವುಳ್ಳ ಶಿಖ೦ಡಿವಾಹನನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ミうだ。ごす。fい 守」や3。 ಕೊ೦ಡನು. చెుJPరానేయో ಪರಿಚ್ಛೆ ದ But D'er her wan rI Dr's bloody b1er The lady dropped n or flower nor lear. Vengeance deep brooding Dn the slain Had locked the source of softer woe, An d burning pri de and high dı sdal n, Forbade the rising teal to H Dw. Se off ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯು 3R9まJoリfいロes :ー ನಳ ಸಾಮಿಯಾದ ಸವು ರಸಿ೦ಹನು శాయు స్చళులశ్న ಅಲಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ನಾಗಿಯೂ, ಕಾಯಸ್ಸ ಜವಾನು ದಾರರಿಗೆ ಶಿರೋರತ್ನಸ್ವರಾಪನಾಗಿಯJಾ ಇದ್ದನು. ಪಠಾನಾಧಿಪನಾದ ದಾಯJಾದಖಾನನಿಗೂ ವೆJಾಗಲೂರಿಗJಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪಾ)ರಂಭವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಅಕಒರನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬCದು వాట్నా Erld # ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಅತ್ತಕಡೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಜೀಪುರ ನಗರವನ್ನು ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಲಂಖಾನನನು ఆల్లిగి శళుట దాగ ನನ್ನ