ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೨೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


నాల్మనేయు ಪರಿಚ್ಛೇದ TMA అవారేJడెసా సు 5ుస్రాభావెణ వాూడా ఎత్తి. రబీ కేందJ ಆಶೆಯುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಳು. ఆవళదశ్మింతే ಹೆಚ್ಚು ఆశీయుళ్ళవళాnరలిల్ల. ಅವಳ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ అంతేకాక ఆ లేయు యేుట్చరలిల్ల. ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಯಿಸಿಕೊಾಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಡವನ್ನು ತೆಗೆದು 帝Jpロびる。 ಸಾನಕ್ಕೆ ನದಿಗೆ ಹೇJಾರಟಳು. ಪ್ರುತಿ ದಿನವೂ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಾನವನು ಮಾಡುವಳು. ನದಿಗೆ ಹೆJಾಗJತ್ರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒ೦ದು లేుటR 5దేడురిగే నింలేు, మృదు స్పర దింద, ಅವು ಲೆ ! ಎ೦ದು ಕJಾಗಿ ದಳು. ಆರಾ ಪ್ರತುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ಅವುಲೆ' ಎಂದು ಕJಾಗಿದುದಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬ೦ದೆ' ಎ೦ದುತ್ತರವು ಹೊರಟು, ಕJಾಡಲೇ ಪ್ರತಿಬರವಾದ ನಯನಗಳುಳ್ಳ ಚಂಚಲಹ್ಮದರಯೆಯಾದ ಹೆಂಗಸೊಬ್ಬಳು 3.J95గే ಬ೦ದಳು. ಅವಳು ಪೇಟಿ ಅ೦ಚಿನ ಬಣ್ಣದ لةRéدانييتا لا يدكم دثه ; ಕೊರಕುಳಲ್ಲಿ ಕೆJಾಡ, శ్భేయుల్లి బళి, రౌవెలల్లి ಟೊಳ್ಳು ಬಾದಾಮಿ ಗೆJಾಲಸು; ಒ೦ದವಳು నగుత్తే సరిణియు శూదలన్ను శిండిదేళేదు, "' సి సాగే బుద్పియుల్ల; నాను ಎರಡನೆಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ; ಯಜಮಾನನು ಹುಡುಗನಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವನು, ಇಷು వుఎంజా వినే యేJక్తిగే ఏళువు దశ ಬಿಡುವನೆ? ನಿನಗೆನು, ಹೆ ಳು. ನೀನದನ್ನೆಲಾ తియులారే, నివ్ము తెనా యుయు) ನಿನಗಿನ್ನೂ వేుదువే ಮಾಡಿಲ್ಲ; ನಿನಗೆ ರಾತ್ರಿಯೆಲಾ, ಯೋಚನೆಯಿಂದ ನಿದ್ದೆಹತ್ತದೆ, ಬೆಳಖರಿಯು ವುದೇ ತಡ, ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುತಾವ ಆತಂಕವೂ ಇಲ್ಲ' ఎందు యేeళుతే, నేశ్కు పునః భుజ వేన్నే స్వల్ప జిగటిదళు. ಸರಳೆ-ಅವುಲೆ! ನೀನು ಬರಬೇಕೆ೦ದು ಹೆಳಿದುದರಿ೦ದ ಬ೦ದು ಕರೆದೆನು. ఆవాJ లే-నాను ಹೇಳದಿದ್ದರೆ బరుత్తి. రేలిల్లవే ? సరణి—బరుత్తి.ద్చేను. ಆವುಲೆ–ಅದೇಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ? స5భీ-ఆదేF రేJF ನಾನದನ್ನರಿಯೆನು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಕೂಡಲೇ ನಿನ್ನ ನೆನವು ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದುರಿನ ನೋಡದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಹೋಗು ವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಲೆಯು ಪ್ರವು ಪೂರ್ಣವಾದ ಕಣುಗಳಿಂದ స5ణియు చేు ఎమివాన్ను ನೋಡಿದಳು. ಹುಡುಗಿಯು ವುುಖದಲ್ಲಿಯJಾ ಪೋವು ರಸವ, ತುಳುಕುತಿದ್ದಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಒಳಿಕ ఆవా) లేయుు ' పిy3ు ! ఒవిూను దారం శాడి రి ಯುಲೆನ್ಸ್ಯೂಂದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯೆದ್ದಿದೆ, ಕೇಳಿರಿಯಾ ? ಎಂದಳು. ಸರಳೆ–ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಚಾರವೇನು? ಅವುಲೆ–ನಮ್ಮ ಒಮಿಾನುದಾರನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾರೆJಾ لابادة ಐಶ್ವರ್ಯ 2 F